بررسی و تحلیل فعالیتهای لرزه زمین ساختی در منطقه تسوج


بررسی و تحلیل فعالیتهای لرزه زمین ساختی در منطقه تسوج
منطقه تسوج نسبت به مناطق همجوار خود فعالیت لرزه‌خیزی نسبتاً بالایی دارد و مهمترین هدف پژوهش نیز پی بردن به سرچشمه این فعالیت متمایز و ارزیابی میزان خطرات زلزله و حوادث ناشی از اون در آینده ساختار زمین‌شناسی منطقه و زلزله هست.


زمین‌شناسی اقتصادی و اکتشافات ژئوشیمیایی توده گرانیتی انبار، جنوب شرقی سیه‌چشمه
در این پژوهش سپس بررسی زمین‌شناسی منطقه در قالب چینه‌شناسی و زمین‌شناسی ساختمانی، تکامل زمین‌ساختی ( تکتونیکی ) ایرانزمین و به طور اخص منطقه آذربایجان بررسی شده هست.


تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساختی گسترده سد ختچه کاشان
در بخش بعدی ضمن بیان جایگاه لرزه‌زمین‌ساختی منطقه تسوج در ایران، خاور میانه‌ و جهان، نمودارهای پارامترهای اصلی و بزرگی زلزله، نقشه گسلی و نقشه سایزمو‌تکتونیکی منطقه تسوج تهیه شده هست.


پترولوژی و پتروگرافی توده‌های نفوذی جنوب شرق زنجان و مقایسه آن با گرانیت دوران
همچنین سپس تعیین جهت هسترس وارد بر منطقه به کمک یک محاسبه‌گر اینترنتی، گسلهای موجود در منطقه و نوع فعالیت اونها تحلیل شد.


برآورد اقتصادی هزینه استحصال یک واحد حجم آب زیرزمینی و بررسی راندمان پمپاژ: مطالعه موردی دشت فیروزآباد


بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی و بررسی محیطهای رسوبی سازند قم در منطقه ساوه


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews

ماگماتیسم گرانیتوئیدهای دوران در شمال باختری ایران (زنجان+تکاب )
لیتواستراتیگرافی، میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیستهای توالی پرمین در ناحیه آبگرم قزوین
میکرواستراتیگرافی نهشته‌های ائوسن و کمپلکس رازک در شمال منطقه بافت کرمان (جنوب بنگان شمال شرق بیدشک )
بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندقم و لیتواستراتیگرافی سازندهای سرخ بالایی و سرخ زیرین در شمال‌غرب تکاب (شیخ جابر، موشمپا و اندآب
بررسی کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و ژنز معدن کرومیت خواجه جمالی (نی‌ریز-استان فارس )
پتروگرافی و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در حاشیه شمالی فروافتادگی دزفول
مطالعه ژئوشیمی و ژنزکانسار فیروزه باغو (دامغان)
بررسی اثرات سلولهای مغزی فیبروپلاست و مدیاتورهای مترشحه آنها بر رشد و تکثیر ده سلولی لنفو پلاستوئیدی ترانسفورم شده با EBV
مطالعه ژئودینامیک و ژئومورفولوژی بستر علیای دره جاجرود
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*