بررسی ولکانیسم نئوژن-کواترناری شرق ایران (منطقه بیرجند-مورد-سربیشه)

برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از سنجش دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی زیر حوضه لاجیم از حوضه آبریز تجن ساری
جایگاه ساختاری ناحیه شرق بجنورد (با تحلیلی بر مرز کپه داغ و البرز شرقی)
ویژگی‌های ژئوشیمیایی، کانی‌شناسی و دگرسانی کانسار طلای ارغش، جنوب غرب نیشابور-شمال شرق ایران
سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی مجموعه دگرگونی فشار بالای مناطق صوغان و آبدشت جنوب شرق کرمان ایران
[بررسی ذخیره کانسار آهن صاحب شهرستان سقز]
پترولوژی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی کمپلکس اولترامافیک سرخ بند جنوب استان کرمان
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

بررسی ولکانیسم نئوژن-کواترناری شرق ایران (منطقه بیرجند-مورد-سربیشه)
منطقه مورد مطالعه در جنوب هستان خراسان و جنوب -جنوبشرقی شهرستان بیرجند واقع هست .


پالینولوژی رسوبات دونین و کربونیفر شمال شاهرود
این ناحیه از نظر آب و هوائی جزو مناطق گرم و خشک ایران محسوب می‌شود، که در طول رساله بعنوان منطقه بیرجند، مورد، سربیشه از اون نامبرده شده هست .


بررسی ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های ساختگاه سد داریان (شمال غرب پاوه)
این منطقه بخشی از کمربند فلیش و آمیزه رنگین شرق ایران بوده و از نظر زمین‌شناسی ناحیه‌ای، سه ناحیه یازون در اون قابل تفکیک و تشخیص هست که عبارتند از: افیولیت و آمیزه رنگین، فلیشها و سنگهای آذر آواری و رسوبات جوانتر از افیولیتها.


پیش بینی زمین لرزه بر اساس تغییرات الگوی لرزه خیزی در استان های کرمان و هرمزگان
-افیولیت و آمیزه رنگین در ناحیه اطراف مورد مطالعه از از مرز شرقی به طرف غرب شامل سه مجموعه افیولیتی با روند شمالی- جنوبی نهبندان-قائن و افیولیت ملانژ بیرجند با روند شمال غربی-جنوب شرقی می‌باشد.


تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی تغییر روند البرز مرکزی
فلیشها و رسوبات فلیشی در منطقه مورد مطالعه از نظر سنی و سنگ‌شناختی دو گونه می‌باشند که عبارتند از: الف )فلیشهای کر تا سه پیشین که همراه آمیزه افیولیتی هستند.


مطالعه خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی لغزش‌های خاکی بهاباد
ب )فلیشهای پالئوسن تا ترشیر آغازی با دگرگونی کمتر نسبت به مورد قبلی که در حاشیه شمالی واحد آمیزه افیولیتی بیرجند با یک کنتاکت گسلیس از اون جدا شده‌اند.


مکان یابی صنایع معدنی سیمان و زغالسنگ در استان کرمان با نگرشی ویژه بر مسائل زیست محیطی با استفاده از دورسنجی و GIS
رسوبات جوانتر از افیولیتها شامل ماسه سنگها، واحدهای آهک ضخیم لایه فسیل‌دار با سن‌ائوسن پیشین تا میانی و کنگلومراهای پیشرونده حاوی کلیه قطعات افیولیت ملانژ و نیز فلیشهای پالئوسن می‌باشند.


مطالعه خواص مکانیکی آبرفت درشت دانه تهران بر اساس ترکیب زمین شناسی و آزمایشهای مکانیکی
فعالیتهای آتشفشانی در منطقه از نئوژن تحتانی (پیرکس اونذریتها و آمفیبول اونذریتهای الیگومیوسن و ریولیتها و ریوداسیتهای جنوب خسروآباد با سن‌نئوژن تحتانی) شروع در کواترناری با سنگهای با محدوده ترکیبی از الیوین بازالت ، اونذزیت بازالت تا اونذزیت در منطقه مورد مطالعه و ترکیبات داسیتی تا ریولیتی در بخش خور تا فردوس (غرب منطقه مورد مطالعه) ادامه یافته هست .


تحلیل هندسی و جنبشی ساختارهای منطقه کوههای طالقان
سنگهای ولکانیکی مورد مطالعه عمدتا پورفیری با زمینه دانه ریز تا شیشه‌ای بوده و در برخی مناطق یک لایه‌بندی ماگمائی نشان می‌دهند.

مقاطع نازک سنگها نشاندهنده وسعت اونذزیتی و بازالتیک انذزیتی در منطقه هست ، الیون بازالتها مناطق کوچکتر و کم اهمیت‌تری را می‌پوشانند و سن اونها معمولا قدیمی‌تر از اونذزیتهاست .

تجربه شیمیایی این سنگهای آتشفشانی ترکیب کالک آلکالن را برای اونها پیشنهاد می‌کند، همچنین موقعیت تکنونیکی که از پلات نمودن نتایج تجزیه‌ها بر روی دیاگرامهای تکتونوماگمائی حاصل شده هست بیانگر شباهت زیاد با سریهای کالک آلکالن قوسهای ولکانیکی و زونهای حاشیه قاره‌ای می‌باشند.

پیروکلاستها و سنگهای پیروکلاستیکی فراوانی که در این مناطق بطورر گسترده و در ارتباط با ماگماتیسم نئوژن-کواترناری وجود دارند نیز خود بیانگر نئوژن-کواترناری وجود دارند نیز خود بیانگر موقعیت فرورانش حاشیه‌ای قاره‌ای فعال هست .

از نظر اقتصادی، ولکانیسم مذکور در منطقه بدلیل قرارگیری در زونهای اصلی و عمیق گسیلی با پی سنگ اولترابازیکی که در بسیاری از نقاط رخنمون یافته هست باعث فعال شدن آبهای زیرزمینی شده و موجب تشکیل ماده معدنی منیزیت و لیسوینیتها در منطقه گردیده هست .

که در حال حاضر پس از فرآوری از منیزیت در صنایع نسوز هستفاده می‌شود.
94 out of 100 based on 84 user ratings 1384 reviews