برنامه ریزی محیطی بر پایه شاخص های زیست اقلیم. مطالعه موردی: شهرستان مریوان

پترولوژی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی رشته کوههای شتری و بررسی پتانسیل اقتصادی آن
تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی ناحیه شرق نهبندان
مطالعه زمین‌شناسی اقتصادی پتانسیل‌های کانی‌سازی سرب روی و مس در شمال شرق بافت کرمان
بررسی پتولوژیکی سنگهای آذرین و پتانسیل‌یابی مواد معدنی شمال شرق منطقه طالقان
مطالعه چینه‌شناسی و زمین‌ساخت حوضه ، آبریز رودخانه الوند در غرب استان کرمانشاه با توجه خاص بر منابع آب کارستی در منطقه
بررسی زمین‌شناسی و شرایط تشکیل کانسار طلا در منطقه موته ، غرب ایران مرکزی
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

برنامه ریزی محیطی بر پایه شاخص های زیست اقلیم. مطالعه موردی: شهرستان مریوان
جهت ارزیابی شرایط زیست اقلیمی منطقه از شاخص های بیوکلیماتیک هستفاده شده هست.


بررسی ولکانیسم کواترنر اطراف قوچان در ارتباط با حرکت گسلهای منطقه
با توجه به آمار آب و هواشناسی سینوپتیک مریوان ، عناصر اقلیمی مانند دما، رطوبت نسبی ، جریان هوا ، تابش ، ساعات آفتابی ، باران و ...


مدل محاسبه پریود زمانی فازهای کوهزایی
در مقیاس روزانه، ماهانه بررسی و سپس شرایط آسایش انسان در طی ساعات ها ، روزها و ماهها در داخل ساختمان و فضای آزاد معلوم گردیده هست.


تهیه نقشه دقیق گرانیتوئیدهای جنوب مشهد به مقیاس 50000ˆ1 و مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی آن
با توجه به اقلیم مریوان و جهت تابش و باد غالب در ماههای مختلف ، جهت جنوب شرقی برای جهت هستبرنامه ساخت و سازها توصیه می شود.


تکوین ساختاری و زمین ساختی ناحیه درونه - سبزوار - شمال شرق ایران
هستفاده از مصالح سنگین با وقت تاخیر زیاد مانند سنگ و آجر تیره رنگ و با درزگیری و عایق بندی دیوارها و آسفالت برای بام ها و پنجره های عرضی با قاب چوبی همراه با عایق داخلی مانند کرکره و پرده و شیشه دو لایه پیش بینی می گردد.


پی‌جویی و مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین نفوذی منطقه انامق- گلجار و قره‌قوم در کوه‌های میشر با نگرشی ویژه بر فلزات بخصوص آهن،
برپايه شاخص بیکر شرایط خنک تا سرد دراکثر ماهها ( به جز تیر و مرداد) در منطقه دیده می شود و با توجه به شاخص ماهانی، اوانز، اولگی، گیونی، برودت باد و ...


ترکیب شیمیایی بیوتیت موجود در گرانیتوئید زاهدان
در طی روز 2 ماه از سال (خرداد ، شهریور) مطلوب و 2 ماه (تیر و مرداد) گرم و بقیه خنک تا سرد هست و در طی شب حدود 10 ماه از سال شرایط خنک تا سرد را دارند و فقط تیر و مرداد مطلوب هستند.


بررسی پالئواکوژی و دلایل انقراض اریوپس


شناسایی وکشف یک قله داغ و چشمه آبگرم رادیواکتیو چستانه : آنالیز کامل و بررسی سیانوباکتری‌های موجود در آن


88 out of 100 based on 48 user ratings 448 reviews