تجزیه واریانس ژنتیکی و ترکیب پذیری صفات کمی کرم ابریشم با استفاده از آمیزش دی آلل


تجزیه واریانس ژنتیکی و ترکیب پذیری صفات کمی کرم ابریشم با استفاده از آمیزش دی آلل
در سالهای اخیر در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران با توجه به اجرای پروژه فائو ‏‎(IRA/89/032)‎‏ تعدادی لاین کرم ابریشم جداسازی شده هست که در نظر هست تعدادی از اونها برای تولید تخم نوغان تجارتی هستفاده شود .


بررسی اثر دورگ‌گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پشم گوسفندان ایرانی و خارجی
بنابراین برای تشریح زمینه های ژنتیکی ‏‎(Genetic Breeding)‎‏ هیبریدهای حاصل از آمیزش بین نژادی ‏‎(Inter-Breeding)‎‏ ضرورت دارد پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی در این لاین ها نظیر ترکیب پذیری و توارث پذیری برآورد شود تا مورد ارزیابی ومقایسه برنامه گیرد .


بررسی اثر روشهای مختلف استفاده از علوفه آزولا در تغذیه گوساله‌های نر بومی و مقایسه آنها با کاه غنی شده برنج
این پارامترها ضمن شناساندن ساختار ژنتیکی لاین های مورد نظر در برنامه ریزی طرح های اصلاح نژاد آتی جهت بهبود ژنتیکی صفات مورد نظر مورد هستفاده برنامه می گیرد ‏‎(Escap, 1993)‎‏.


بررسی اثر سطوح پروتئین و انرژی جیره بر توان تولیدی گوساله‌های نر گاومیش آذربایجان غربی (6-18ماهه)


بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین بر روی توان بره‌های بومی مازندران (زل)


82 out of 100 based on 52 user ratings 1102 reviews

بررسی اثر سن بر کیفیت لاشه بره گوسفنداننژاد شال
بررسی اثر فصول روی میزان شیردهی هلشتاین در استان خوزستان
بررسی اثر کاه غنی‌شده سویا در کمیت و کیفیت شیر گاو هلشتاین
بررسی اثر مدت زمان دوره شیرخوارگی بر رشد و خصوصیات لاشه بره‌های لری بختیاری
بررسی اثر وزن زنده بر روی کیفیت لاشه در پروار بره‌های بلوچی
بررسی ارتباط بین محتوای مواد معدنی پشم و ظرافت پشم در گوسفندان کلکوهی
بررسی ارزش غذائی گیاهان مرتعی استان سمنان (فاز اول)
بررسی ارزش غذایی و تعیین انرژی قابل هضم ضایعات کارخانجات آبمیوه‌گیری بمنظور کاربرد عملی در جیره غذایی نشخوارکنندگان
بررسی ارزش غذایی و تعیین ضریب قابلیت هضم علوفه دامی در استان خوزستان
بررسی ارزش غذائی و تعیین ضریب قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی و انرژی قابل هضم ارقام گندم، جو.، برنج، و تریتیکاله کشور به منظور کاربرد عملی آن د
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*