بررسی انفرادی شتران دو کوهانه دشت مغان


بررسی انفرادی شتران دو کوهانه دشت مغان
1- تهیه نقشه مربوط به پراکنش شتران دو کوهانه هستان اردبیل 2- تهیه پرسشنامه های مربوطه به وسایل مورد نیاز 3- مطالعه منطقه پراکنش شتران دو کوهانه دشت مغان 4- اجرای عملیات اصلی طرح به میزان ده %

کاربرد سیلوی یونجه در مقایسه با یونجه خشک در تغذیه گوسفند پرواری


82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews

مطالعات مرفولوژیک و بیوشیمیائی توده‌های زنبور عسل در مناطق مهم زنبورداری ایران
مطالعه تغییرات وزن و ابعاد بدن گاومیش (نر و ماده) بومی استان خوزستان از بدو تولد تا پنج ماهگی
مطالعه زمستانگذرانی زنبوران عسل و تاثیر آن در تولیدات کلنی‌ها در نواحی مختلف گرگان و دشت
مطالعه سن بلوغ نر و ماده، سیکل فحلی ماده‌ها، طول مدت آبستنی و درصد باروری و زایمان شتران یک کوهانه ایران
مطالعه و بررسی باقیمانده بعضی داروهای مصرفی در عسل حاصل از زنبورداریهای استان آذربایجان غربی
مطالعه و بررسی تغذیه کلنی‌های زنبور عسل با گرده گل و نقش آن در کاهش تلفات و ضایعات زمستانی
مطالعه وضعیت گله‌داری در استان فارس
مقایسه افزایش وزن بره در مخلوطهای دست کاشت و مراتع طبیعی تحت چرا
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
مقایسه توان تولید شیر گاوهای بومی استان آذربایجان غربی و دورگهای نسل اول، دوم و سوم حاصل از تلاقی گاو بومی هلشتاین
مقایسه خصوصیات مهم تولیدی تیپهای مختلف بز مزغوز در استان کردستان
مقایسه درصد پذیرش در سه روش پیوند لارو در سلولهای مصنوعی ملکه زنبور عسل (پیوند خشک ، پیوند با آب مقطر و پیوند با ژله رویال)
مقایسه سطوح مختلف سورگوم در فرموله کردن جیره جوجه‌های گوشتی در مرغداریهای مردمی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*