بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی طرحهای مدیریت دام و مرتع مارگون

بررسی سازگاری قابلیتهای تولیدی گوسفندان آرخارمرینوس در شرایط محیطی آذربایجان شرقی
بررسی سرعت رشد و قدرت پرواربندی گوساله‌های نر بومی، دورگ و اصیل موجود در استان لرستان و مقایسه اقتصادی بین آنها
بررسی سطوح مختلف اسیدهای آمینه متناسب با انرژی قابل متابولیسم در جیره غذایی جوجه گوشتی
بررسی سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی تولیدی زیاران
بررسی سن مناسب رکوردگیری وزن به منظور برآورد رشد بره و تولید شیر میش قزل
بررسی صفات فنوتیپی و مشخصات کاریوتیپ آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی گوسفند وحشی و گوسفند اهلی در استان مرکزی
How to base64 encode a PDF file in Python
Why do I receive an ImportError when running one of the CherryPy tutorials
Can I use Python as a Bash replacement?
Map two lists into a dictionary in Python
Tutorial for Python - Should I use 2.x or 3.0? [closed]
Advanced Python FTP - can I control how ftplib talks to a server?
py3k RC-1: “LookupError: unknown encoding: uft-8”
Python: unsigned 32 bit bitwise arithmetic
Using os.execvp in Python
Python's __import__ doesn't work as expected

بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی طرحهای مدیریت دام و مرتع مارگون
هرنوع تغییری در یک سیستم بی شک بر روی واحدهای بیولوژیک اون تاثیر خواهد گذاشت .


بررسی عملکرد لاشه شتر در استفاده از سه جیره غذایی طی سه ماه دوره پرواربندی متفاوت
دست کاری در مراتع منطقه مارگون در قالب اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرایی بر روی واحدهای بیولوژیکی اون از قبیل هستان، گیاه، دام و دیگر واحدهای اون مثل خاک، آب و غیره تاثیر خواهد گذاشت .


بررسی عملکرد هیبریدهای تخمگذار سکس‌وهای لاین با جیره‌های حاوی سطوح متفاوت پروتئینی
وضعیت، مالکیت، نوع برخورد امت، تغییر در شیوه زندگی، اولویت های کاری پس از اجرای طرحها، تاثیرات مثبت یا منفی اجرای طرحها و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر امت منطقه .


بررسی عوامل موثر روی افزایش قابلیت جذب فسفر فیتت در مرغان تخمگذار
لازم هست که توانمندیها و ارزشهای مختلف مشخص شوند .


بررسی غلظت عناصر معدنی در خون دامهای استان گیلان
نوعا هزینه ها و نیروهای انسانی در جاهای نامطلوب هزینه نمی گردد و از هستعدادهای منابع طبیعی نیز حداکثر هستفاده خواهد شد .


بررسی کارآیی کندوگاه سیار و مقایسهء آن با روش مرسوم زنبورداری


بررسی کاربرد سطوح مختلف کود خشک مرغ تخمگذار با ملاس در جیره بره‌های نر بلوچی


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews

بررسی کاریوتیپ در گاوهای سیستانی موسسه و استان و همچنین گوسفندان شال در قزوین به وسیله رنگ‌آمیزی و تعیین SCE (جابجائی کروماتیدهای خواهری در آ
بررسی کاریوتیپی نژادهای بومی استان مرکزی (گاو، گوسفند، مرغ) در قالب طرح ملی (کاریوتیپ دامهای بومی ایران)
بررسی کاهش چربی در لاشه گوساله‌های نر سیستانی
بررسی کاهش سن اولین جفتگیری تلیسه سیستانی
بررسی مسائل پرواربندی گوسفند در منطقه گرگان و گنبد
بررسی مقایسه‌ای روشهای مختلف invitro invivo جهت اندازه‌گیری ضرائب هضمی در برخی از خوراکهای دام
بررسی مقدار مناسب استفاده از جلبک در تغذیه بزهای بومی استان بوشهر
بررسی مقدماتی بز سیاه بومی (منطقه لرستان)
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*