بررسی برخی از خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی گوسفندان کردی استان ایلام


بررسی برخی از خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی گوسفندان کردی استان ایلام
به منظور جمع آوری اطلاعات اولیه برای برنامه های دراز مدت حفاظت ژنتیکی, اصلاح نژاد و بهبود مدیریت گوسفندان کردی هستان ایلام, تعداد پنج گله (اندازه گله ها 460-380 رأس که حدود 8 رأس اون قوچ و مابقی میش مولد و شیشک نر و ماده می باشد) گوسفندان کردی به مدت 30 ماه مورد مطالعه برنامه می گیرند.


بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف اوره در پروار شترهای یک کوهانه (پروژه دو)
به تمامی میش ها و قوچ ها شماره گوش زده می شود.


بررسی امکان استفاده از ضایعات پسته سیلو شده در تغذیه گاوهای شیری
قوچها تغذیه درستی شده و جدای از میش ها پرورش می یابند و جفتگیری ها کنترل می شوند.


بررسی امکان استفاده از ضایعات خرما در پرواربندی شتر
وزن میش ها وقوچ ها در وقت جفتگیری, سن میش و قوچ ها, و وزن تولد بره ها, وزن شیرگیری بره ها, سرعت رشد بره ها تا وقت شیرگیری, سرعت رشد سپس شیرگیری, وزن 6 ماهگی (درصورت امکان) سرعت رشد نسبت به وزن متابولیکی و وزن پشم تولیدی میش ها وقوچ ها و بره ها اندازه گیری خواهد شد و بطور کلی عملیات ثبت مشخصات و رکورد برداری برای صفات اقتصادی (تولید گوشت و پشم) انجام می گیرد.


بررسی امکان انتقال رویان اسبچه خزر (کاسپین) به روش غیرجراحی
همچنین قابلیت تولیدگوشت و بازده تولید مثل گله ها با توجه ضرایبی همچون rtility Rate, Fecundity, Rate Prolificay Rate, Mortality Rate مقایسه می شوند, علاوه بر موارد فوق با مراجعه مکرر به گله ها و تماس نزدیک با دامداران اطلاعات مربوط به نحوه اعمال مدیریت (تغذیه, تولید مثل, بهداشت و ...)در گه ها جمع آوری می شود.


بررسی امکان تولید زنبور پاکتی در خوزستان و بررسی موفقیت آن در استان تهران


بررسی امکان رقیق‌سازی و انجماد اسپرم شتر یک کوهانه


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews

بررسی بهبود عملکرد مرغان بومی استان اصفهان و تلاقی انها با نژادهای خارجی
بررسی پراکنش جغرافیائی آفات و شکارچیان زنبور عسل ایران (کردستان)
بررسی پراکنش جغرافیایی آفات و شکارچیان زنبور عسل در استان تهران
بررسی پراکنش جغرافیایی آفات و شکارچیان زنبور عسل در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی تاثیر گرده‌افشانی زنبور عسل
بررسی تعادل کاتیون - آنیون جیره‌های غذایی با استفاده از سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
بررسی تعیین سن مناسب جهت شروع پرواربندی بره‌های نر سنگسری
بررسی تعیین و افزایش توان تولیدی گوسفندان زندی در شرایط مزرعه
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*