استفاده از غذای مرطوب در تغذیه طیور (مرحله اول)


استفاده از غذای مرطوب در تغذیه طیور (مرحله اول)
از دیروقت خیس کردن غذای حیوانات امری عادی و متداول بوده و هم اینک نیز در مورد خوک در سطح وسیع تولیدی صورت می گیرد.


بررسی ارزش غذایی گونه‌های آتریپلکس (لنتی فرمیس و کانسنس ) در گوسفند ، بز و شتر
همچنین در این راستا از مایعات مغذی مانند آب پنیر، شیر و سایر ضایعات جانبی کارخانجات مواد غذایی در خسی کردن جیره حیوانات هستفاده می شود.


بررسی ارزش غذایی گیاهان علوفه‌ای منطقه گلپایگان در مراحل مختلف رشد از طریق تعیین قابلیت هضم به طریق Nylon bag invivo
هستفاده از جیره مرطوب نه تنها مشکل پرورش طیور در نواحی گرمسیر را برطرف می کند بلکه در شرایط عادی نیز موجب افزایش ضریب هضمی غذا و در نتیجه افزایش وزن می شود.


بررسی ارزش غذایی گیاهان مرتعی استان سمنان (فاز 1 تعیین ترکیب شیمیایی)
از اینرو لازم هست تا با طراحی آزمایشی چگونگی و ابعاد مختلف بکارگیری هستفاده از جیره مرطوب در طیور را بررسی نمود.


بررسی استحصال چربی حاصل پساب کارخانجات پشم‌شوئی آذربایجان


بررسی استفاده از سطوح مختلف پروتئین در جیره آغازین گوساله‌های شیری منطقه گلپایگان


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews

بررسی افزودن تفاله خشک چغندر ملاس‌دار به سیلوی ذرت و اثر آن در تغذیه گاو شیرده
بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف اوره در پروار شترهای یک کوهانه (پروژه دو)
بررسی امکان استفاده از ضایعات پسته سیلو شده در تغذیه گاوهای شیری
بررسی امکان استفاده از ضایعات خرما در پرواربندی شتر
بررسی امکان انتقال رویان اسبچه خزر (کاسپین) به روش غیرجراحی
بررسی امکان تولید زنبور پاکتی در خوزستان و بررسی موفقیت آن در استان تهران
بررسی امکان رقیق‌سازی و انجماد اسپرم شتر یک کوهانه
بررسی بهبود عملکرد مرغان بومی استان اصفهان و تلاقی انها با نژادهای خارجی
بررسی پراکنش جغرافیائی آفات و شکارچیان زنبور عسل ایران (کردستان)
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*