مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده ... در استان


مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده ... در استان
جهت تعیین وزن مناسب و اقتصادی پروار و ارزیابی صفات لاشه تعداد 36 راس بره از توده بهمتی در سه گروه وزنی ‏‎A=20-25‎، ‏‎B=25-30‎‏،‏‎C_30-35‎‏ کیلوگرم و سن تقریبی 4 تا 8 ماهگی خریداری و بصورت 3 گروه 12 راسی تقریبا همین گروهبندی گردیدند.


ارزش غذایی خرده گندم و خرده برنج به عنوان یک ماده غذایی و اثر آنها بر توان تولیدی جوجه‌های گوشتی
مدت آزمایش 132 روز که 20 روز اول مرحله عادت پذیری بود.


ارزیابی خصوصیات اسپرم اسب ترکمن به منظور نگهداری در شرایط مایع
بره ها هر 28 روز یکبار بصورت انفرادی توزین شدند.


ارزیابی عملکرد مرغهای بومی استان مرکزی
میانگین اضافه وزن روزانه بره ها گروههای ‏‎C,B,A‎‏ به ترتیب 161/176 و 86% کیلوگرم و ضریب تبدیل غذایی گروههای ‏‎C,B,A‎‏ به ترتیب 55/6، 5/7 و 37/8 کیلوگرم ماده خشک به ازای اضافه وزن بود.


استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
با در نظر گرفتن صفات اضافه وزن، % اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی راندمان اقتصادی این گروههای وزنی به ترتیب ‏‎A>B>C‎‏ بود.


استفاده از بره‌های نر با صفات ژنتیکی بالاتر در برنامه اصلاحی اکوتیپهای گوسفندی استان (ماکوئی - قزل)


استفاده از پودر سیب‌زمینی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی


94 out of 100 based on 74 user ratings 724 reviews

استفاده از تفاله مالت در جیره بره‌های نر پرواری
استفاده از خرده برنج در جیره جوجه‌های گوشتی
استفاده از سطوح متفاوت انرژی و پروتین خام در تغذیه گوساله‌های نر پرواری بومی استان گیلان
استفاده از کاه گندم غنی شده با آب آهک و اوره در تغذیه گوساله‌های نر پرواری هلشتاین و تعیین قابلیت هضم آنها به روش Invitro
استفاده از کاه گندم و ملاس در تهیه سیلوی برگ و طوقه چغندرقند جهت پروار بره‌های نر بلوچی
استفاده از محلول دوتریم اکسید در برآورد ترکیبات بدن گوسفند در حال رشد
استفاده از مخلوط ملاس با سطوح مختلف اوره در جیره غذائی گوساله‌های نر پرواری
استفاده از مخلوط ملاس و اوره مایع به صورت آزاد در تغذیه گوساله‌های نر پرواری گاومیش
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*