مقایسه اقتصادی روش های مختلف تولک بری اجباری گله های مولد مرغ بومی اصفهان


مقایسه اقتصادی روش های مختلف تولک بری اجباری گله های مولد مرغ بومی اصفهان
در این پژوهش تاثیر تولک بری بر روی عملکرد مرغان بومی در سال دوم تخمگذاری مورد بررسی برنامه داده شد .


اثر جایگزینی تفاله زیتون در جیره بر روی صفات تولیدی گوسفندهای پرواری
بدین منظور در یکی از سالن های ایستگاه مرغ بومی اصفهان تعداد 12 پن نصب و در هر پن تعداد 153 قطعه مرغ برنامه داده شده هر چهار پن به یک گروه ( تیمار ) اختصاص یافت .


کاربرد علوفه آب کشت در جیره گاوهای شیری
تیمارها شامل گروه شاهد ( بدون تولک بری ) ، گروه تولک به روش گرسنگی وگروه تولک به روش مواد شیمیایی ( اکسید روی ) بودند.


تاثیر سه سطح انرژی و پروتئین بر روی رشد ، ترکیب لاشه و بررسی همبستگی آنها در بره‌های افشاری
دوره تولک بری به مدت 10 روز بطول انجامید و در ابتدا و در پایان دوره مزبور هر دو گروه وزن کشی شدند.


بررسی تاثیر جیره‌هایی با سطوح مختلف انرژی بر روی رشد ، بازده و ترکیب لاشه جوجه‌های گوشتی
پس از تولک بری دوره هستراحت به مدت 20 روز در نظر گرفته شد و سپس تخمگذاری مجدد مرغ ها آغاز گردید.


بررسی ارزش اصلاحی قوچهای افشاری
در دوره دوم رکورد برداری تولید تخم مرغ از گروه های آزمایشی صورت گرفت .


شناسایی زنبور عسل استان زنجان و مقایسه خصوصیات بیولوژیکی آن با نژادهای اقتصادی دنیا
مراحل اجرایی طرح جهت آمار برداری ادامه دارد و علاوه بر رکوردبرداری از تخم مرغها میزان باروری و % مرگ و میر جنین اونها نیز اندازه گیری شد .


اثر رقیق‌کردن جیره غذایی و جبران کاهش رشد در جوجه‌های گوشتی


بررسی عملکرد بره‌های حاصل از تلاقی سه نژاد قوچ سنجابی ، لری و چالشتری با میشهای چالشتری
نمایه ها:


76 out of 100 based on 86 user ratings 1036 reviews