روشهای مختلف فرآوری جو در تغذیه جوجه های گوشتی و مرغهای تخمگذار


روشهای مختلف فرآوری جو در تغذیه جوجه های گوشتی و مرغهای تخمگذار
این طرح به منظور جایگزین نمودن دانه جو به جای ذرت و تخفیف اثرات نامطلوب پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای موجود در دانه جو و خصوصا بتا-دی گلوکان در تغذیه جوجه های گوشتی اجر می شود و طرح با هستفاده از تیمارهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی %د کاهش عوارض نامبرده می باشد .


محدودیت خوراکی در نیمچه‌های تخمگذار
صفت های مورد مطالعه در طرح حاضر عبارتند از : وزن کشی هفتگی ، وزن نهایی مرغ، بازده لاشه ، وزن کبد ، وزن و طول روده کور ( سکوم ها ) و نسبت وزن روده ها به کل بدن و بازده هستفاده از خوراک .


مطالعه وضعیت دامداری و تولید و مصرف فرآورده‌های آن در کشور
در مرغان تخمگذار وزن مخصوص تخم مرغها ، % تخمگذاری، بازده خوراک مصرفی و کیفیت درونی تخم مرغها تعیین می گردد.


اثر جایگزینی تفاله زیتون در جیره بر روی صفات تولیدی گوسفندهای پرواری


کاربرد علوفه آب کشت در جیره گاوهای شیری


82 out of 100 based on 42 user ratings 892 reviews

تاثیر سه سطح انرژی و پروتئین بر روی رشد ، ترکیب لاشه و بررسی همبستگی آنها در بره‌های افشاری
بررسی تاثیر جیره‌هایی با سطوح مختلف انرژی بر روی رشد ، بازده و ترکیب لاشه جوجه‌های گوشتی
بررسی ارزش اصلاحی قوچهای افشاری
شناسایی زنبور عسل استان زنجان و مقایسه خصوصیات بیولوژیکی آن با نژادهای اقتصادی دنیا
اثر رقیق‌کردن جیره غذایی و جبران کاهش رشد در جوجه‌های گوشتی
بررسی عملکرد بره‌های حاصل از تلاقی سه نژاد قوچ سنجابی ، لری و چالشتری با میشهای چالشتری
بررسی اسکان پرورش کرم ابریشم و تعیین بهترین واریته توت در استان کرمان
پرورش ملکه زنبورعسل
بررسی آنزیمهای و روش گوارش کربوهیدراتها در شتر
تحقیقات و آموزش و ترویج نوغانداری
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*