برسری اثر روش پروار، روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره های پرواری


برسری اثر روش پروار، روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره های پرواری
به منظور دستیابی به اطلاعات مقدماتی در زمینه تاثیر روش پرواری بر صفات رشد و سایر صفات لاشه بره های پرواری این پژوهش با هستفاده از یک صدوده راس از بره های تولید گله داشتی دانشکده کشاورزی کرج صورت گرفت.


افزایش جوش‌شیرین در جیره غذایی مرغ در فصل تابستان و تاثیر آن در جلوگیری از لمبه شدن تخم‌مرغ
در این تحقیق روش پروار توسط چرای آزاد در پس چر زراعت موجود و همچنین روش پروار بره در جایگاه باتغذیه دستی مورد مطالعه برنامه گرفت .


استفاده از پروتئین Saccharomyces cerevieae به عنوان مکمل پروتئینی در تغذیه جوجه‌های گوشتی
نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو گروه بره در دو روش پروار از نظر وزن تولد، وزن د روقت از شیر گرفتن و وزن در شروع پروار بین بره های نر و ماده تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشته هست ولی از نظر وزن زنده در پایان دوره پروار و افزایش وزن کل دردوره پروار و افزایش وزن روزانه در دوره پروار بندی بره های گروه دو برتری کامل خود را بر بره های گروه یک نشان می دهد .


بررسی فاکتورهای تولید مثلی روی گاو میشهای مستقر در ایستگاه گاومیش داری مجتمع کشاورزی رامین


بررسی کنه های جنس Acarapis انگل زنبورعسل معمولی (Apismellifera L. ) در ایران


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews

تاثیر کنجاله زیره در توان گاوهای شیری
تغذیه پودر پر در طیور
محدودیت خوراکی در نیمچه‌های تخمگذار
مطالعه وضعیت دامداری و تولید و مصرف فرآورده‌های آن در کشور
اثر جایگزینی تفاله زیتون در جیره بر روی صفات تولیدی گوسفندهای پرواری
کاربرد علوفه آب کشت در جیره گاوهای شیری
تاثیر سه سطح انرژی و پروتئین بر روی رشد ، ترکیب لاشه و بررسی همبستگی آنها در بره‌های افشاری
بررسی تاثیر جیره‌هایی با سطوح مختلف انرژی بر روی رشد ، بازده و ترکیب لاشه جوجه‌های گوشتی
بررسی ارزش اصلاحی قوچهای افشاری
شناسایی زنبور عسل استان زنجان و مقایسه خصوصیات بیولوژیکی آن با نژادهای اقتصادی دنیا
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*