تعیین ژنوتیپهای ویروس گامبورو در استان مرکزی


تعیین ژنوتیپهای ویروس گامبورو در استان مرکزی
بیماری گانبورو از جمله بیماریهای مهم ویروسی طیور می‌باشد که در سراسر جهان شیوع دارد.


طرح شناسایی گاوهای بومی ایران مرحله اول ( بررسی مقدماتی شناسایی نژاد گاومیش ها ی خوزستان )
این بیماری در ایران نیز از شرایط مهم زیان اقتصادی صنعت مرغداری می‌باشد.


شناسایی نژاد گوسفند شال
در حال حاضر برای پیشگیری از بیماری فوق از واکسنهای ساخته شده در سایر کشورها هستفاده می‌گردد و به همین دلیل شناخت و تعیین هویت دقیق سویه‌های بیماری‌زای بومی (بر مبنای خصوصیات ژنیتکی) در هر منطقه مفید می‌باشد.


بررسی استفاده از کود بستر طیور گوشتی در تغذیه گوسفند
در این طرح پس از هستخراج RNA ویروس از نمونه‌های بورس مشکوک و انجام عملیات RT-RCR و RFLP هویت اون‌ها تعیین شده و با هم، و با سویه واکسن مقایسه می‌گردد.


شناسایی نژاد گوسفندان بومی ایران ( گوسفند عربی )


بررسی مقدماتی مشخصات توده‌های بومی گوسفند و بز منطقه گرگان و گنبد


82 out of 100 based on 42 user ratings 1192 reviews

بررسی در نحوه استفاده از ضایعات کارخانجات ( تفاله گوجه‌فرنگی در تغذیه طیور گوشت ی )
بررسی میزان قابلیت های جایگزینی جو بجای ذرت به عنوان منبع اصلی تامین انرژی طیور گوشتی با استفاده توام از چربی حیوانی و گیاهی
بررسی امکانات استفاده از کنجاله تخم پنبه بجای کنجاله سویا با استفاده از ترکیبات آهن در تغذیه طیور
مقایسه زمستان گذرانی زنبور عسل با سه نوع عسل و درصدهائی از مخلوط آنها
طرح شناسایی توده‌های زنبوران بومی کشور ( استان کردستان )
بررسی مقایسه سه نوع تله گرده از نظر راندمان در تولید دانه گرده
بررسی و پژوه‌ش در نحوه استفاده از نسبتهای مختلف ملاس در تغذیه گوسفند
بررسی و پژوهش در ساخت مکمل غذایی طیور بمنظور جایگزینی پودر ماهی
بررسی امکان استفاده از پودر آزولا در جیره غذایی طیور گوشتی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*