بررسی وضعیت گله‌داری استان همدان


بررسی وضعیت گله‌داری استان همدان
در این طرح در نظر هست با طبقه‌بندی و نمونه‌برداری از جامعه گله‌داران هستان همدان با روش آماری توزیع طبقه‌ای و رعایت اصل احتمال و تصادف تعداد 500 عدد از گله‌های منطقه هستان همدان که نمونه واقعی جامعه خود باشند انتخاب شده و در بین اونها پرسشنامه‌هایی که حاوی اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف می‌باشد جمع‌آوری می‌گردد.


بررسی مصرف ملاس در جیره غذایی گاو و تاثیر آن در تولید شیر با توجه به میزان خوش خوراکی و ارزش اقتصادی آن
به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص وضعیت گله‌داری در سطح هستان همدان و نیز اثر مستقیمی که این اطلاعات در تکمیل طرحهای تحقیقاتی دارند، این مطالعه ضروری به نظر می‌رسد.


طرح بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادایی و مقایسه آن با گاوها ی هلشتاین بومی شده در موسسه تحقیقات دامپروری


مقایسه روشهای مختلف جفتگیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره‌دهی گوسفند مغانی


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

بررسی و تهیه واکسن سالمونلا گالینارم با سویه زنده در ایران ( طرح مشترک با موسسه رازی )
ادامه طرح شناسایی و اصلاح نژاد مرغان بومی ایران ( -مرحله اصلاح نژاد )
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاینهای اصیل پروژه تحقیقاتی شماره 4 و 5
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاینهای اصیل پروژه تحقیقاتی شماره 2 و 3
بررسی و پژوهش در علل دژنره‌زاسیون مرغان وارداتی در نحوه جلوگیری از کاهش پتانسیل ژنتیکی آنها ( تولید لاینهای اصیل ) شامل 5 پروژه
گیاهان عسل‌خیز و تاثیر آن در کمیت و کیفیت عسل
تحقیق در بعضی مسایل عملی زنبورداری
بررسی وضع موجود در دامداری و دامپروری کشور
تهیه ضوابط و مشخصات فنی عمومی ساختمانهای پرورش گاو شیری و تهیه نقشه‌های تیپ اج رایی
طرح بررسی امکان چگونگی استفاده از خوشه‌های خشک انگو در تغذیه بره‌های پرواری
بررسی راندمان پشم گوسفند غرب و شمال غرب ایران
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*