بررسی قابلیت پرواری، راندمان غذایی و کیفیت لاشه در سنین مختلف مرغهای بومی آذربایجان غربی


بررسی قابلیت پرواری، راندمان غذایی و کیفیت لاشه در سنین مختلف مرغهای بومی آذربایجان غربی
در این طرح تعداد 200 قطعه جوجه یک روزه بومی که از جهادسازندگی هستان تهیه شده هست در دو گروه و در هر گروه با چهار تکرار با هستفاده از دو نوع جیره غذائی (جیره غذائی مرغان تخمگذار و جیره غذائی مرغان گوشتی) به مدت 10 ماه پرورش داده خواهند شد.


شناسائی نژاد گوسفندان بومی ایران ( گوسفند عربی )
در طول دوره آزمایش تمام کارهای ضروری (واکسیناسیون و غیره .


بررسی تاثیر افزایش دفعات دو شش در میزان تولید شیر گاوهای اصیل شیری ( هلشتاین )
.


بررسی ارزش غذائی شبدر ایرانی در مقایسه با یونجه در پرواربندی گوساله‌های نر گلپایگانی
.) طبق روش صحیح مرغداری بر روی حیوانات اعمال خواهد شد.


دورگ گیری نژاد مغانی باسوفولک
در طول دوره آزمایش حیوانات هفته‌ای یک بار وزن‌کشی شده و بصورت آزاد (Ad.lib) تغذیه خواهند شد.


طرح شناسایی گوسفند سنجابی
در 3/5-4 ماهگی تعداد 10 قطعه خروس و 10 قطعه مرغ از هر گروه به طور راندوم انتخاب و پس از وزن‌کشی، کشتار خواهند گردید.


بررسی پژوهش جهت تعیین پتانسیل تولید شیر نسل اول گاوهای سیستانی
پس از اندازه‌گیری وزن قسمتهای مختلف بدن (بالها سینه، ران، پاها) در لاشه حیوانات سینه، ران و جگر از نظر مقدار پروتئینی، چربی و خاکستر بطور جداگانه در آزمایشگاه بروش Weende اونالیز خواهند شد.


بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هولشتین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
این عمل یعنی کشتار حیوانات مورد آزمایش بفاصله هر 1/5 ماه تکرار خواهد شد.


بررسی افزایش دفعات دو شش دو میزان تولید شیر گاوهای اصیل شیری ( هلشتاین )
با توجه به نتایج وزن‌کشی‌ها، در هفته‌های مختلف و نتایج اونالیز آزمایشگاه، راندمان غذائی قابلیت تبدیل غذائی در سنین مختلف و سن مطلوب کشتاری مشخص خواهد شد.
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews