بررسی میزان پذیرش اجتماعی دامداران نسبت به نوآوریهای فنی و تکنولوژی در طرح محوری قوچ


بررسی میزان پذیرش اجتماعی دامداران نسبت به نوآوریهای فنی و تکنولوژی در طرح محوری قوچ
بی‌تردید اجرای هر پروژه‌ای در میان دامداران با یکسری از واکنشهایی از سوی اونان مواجه می‌شود.


تعیین ارزش غذایی خوراک دام و طیور استان کردستان ( فاز 2 :تعیین ارزش غذایی شبدر و اسپرس)
این تحقیق پیرامون سنجش میزان هستقبال یا عدم هستقبال گله‌داران از طرح محوری قوچ (راهبرد جدید به‌نژادی) می‌باشد.


بررسی تاثیر نوع جیره برسن اولین زایش در گاومیشهای آذربایجان غربی
سوال پايه ی در این تحقیق این هست که آیا دامداران از طرح محوری قوچ هستقبال کرده‌اند یا نه؟ هدف از این بررسی شناخت زمینه‌های روان‌شناسی اجتماعی لازم رای پذیرش نوآوری‌ها و شرایط تعیین‌نماينده اون پذیرش می‌باشد.


بررسی وضعیت عنصر ید در خون گاوهای شیری گاوداریهای صنعتی حومه اصفهان


تهیه شناسنامه تولید و مشخصات فیزیکی و شیمیایی و حسی محصولات لبنی استان کردستان


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews

بررسی وضعیت موجود تولید و مصرف پوست و پشم استان خوزستان
بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه و پرورش تلیسه های آمیخته در شرایط روستایی
بررسی وضعیت گاومیش داری استان آذربایجان غربی استان در شرایط روستایی
تهیه شناسنامه تولید مشخصات محصولات لبنی استان
بررسی ترکیبات شیر شتر در استان هرمزگان
تعیین صدمات و آسیبهای وارده بر چرم و سالامبوردر آذربایجان شرقی
بررسی اثر سطوح مختلف اوره و ملاس بر قابلیت هضم و ارزش غذایی سر شاخه خرما
بررسی امکان استفاده از ضایعات لپه در جیره های غذایی نیمچه های گوشتی
شناسایی، تعیین تیپهای گیاهی، دوره گلدهی و جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مراتع ییلاقی شرق مازندران (هزار جریب بهشهر)
بررسی اثرات آمیخته گری بر روی رشد و خصوصیات لاشه بره های آمیخته
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*