مقایسه منابع مختلف چربی و اثر آنها بر روی رشد، چربی محوطه بطنی و ضریب تبدیل غذایی در مرغ گوشتی


مقایسه منابع مختلف چربی و اثر آنها بر روی رشد، چربی محوطه بطنی و ضریب تبدیل غذایی در مرغ گوشتی
Soybean oil-Sunflower oil-Cottonseed oil در این آزمایش سه نوع مخلوط اسید چربی حاصل از روغن‌کشی سویا، پنبه دانه، آفتابگردان و پنبه با مقادیر 25 5 7/5 % از هر کدام در جیره مرغ گوشتی مورد هستفاده برنامه خواهند گرفت که با گروه صفر % چربی بعنوان شاهد مقایسه می‌گردند.


امکان کاربرد دستگاه بذر پاش مجهز به کنترل از راه دورجهت بذر پاشی مراتع به کمک گوسفند
در این طرح با هستفاده از چربی عملا انژری توصیه شده در جلد اول N.R.C تامین خواهد گردید این بگونه‌ای هست که در عمل بدون هستفاده از چربی در جیره‌های معمولی قادر به دست یافتن به این حد انژری نخواهیم بود لذا با رسیدن به این حد انرژی دوران رشد کوتاهتر گردیده و مصرف غذا در نهایت راندمان تبدیل اون به گوشت را بهتر خواهد کرد.


بررسی امکان استفاده از ضایعات جوجه کشی در تغذیه جوجه های گوشتی
این طرح بطور کاملا تصادفی بروش فاکتوریل، با 4 تکرار و در هر تکرار 20 جوجه اجراء خواهد شد.


بررسی رابطه بیومتری بیضه با کیفیت و کمیت توم آب در قوچ فراهانی


اثرات نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews

بررسی امکان استفاده از سولفات سدیم بعنوان کلی از منابع تامین کننده گوگرد در تغذیه جوجه های گوشتی
بررسی امکان جایگزینی خرمای غیر خوراکی با اوره و کنجاله تخم پنبه به‌جای جودر جیره بزغاله های نرتالی
تعیین مواد مغذی موجود در کشک تهیه شده به روش صنعتی و بررسی استفاده از سطوح مختلف آن در تغذیه جوجه گوشتی
بررسی عملکرد پرواری و اقتصادی گوساله های نر منطقه گلپایگان با استفاده از جیره‌های حاوی کاه گندم سیلو شده و یا آغشته شده با محلول اوره
استفاده از مکمل و جانشین های پروتئینی ( گرانول، کیک، پودر خشک)د رتغذیه زنبور عسل
بررسی خصوصیات تولیدی و فنوتیپی غازهای بومی منطقه آذربایجان
بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری اصفهان
بررسی تاثیر سطوح مختلف جو و افزایش متیونین جیره بر میزان کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار
تعیین ارزش غذایی محتویات شکمبه خشک شده
بررسی رابطه بین نسبت پروتئین به ازت اوره شیره و راندمان آبستن در چند مزرعه گاو شیری هلنشتاین
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*