طرح شناسایی نژاد بزهای بومی ایران (بز مرغز)


طرح شناسایی نژاد بزهای بومی ایران (بز مرغز)
طی یک نمونه‌گیری از مناطق مختلف کردستان بویژه اطراف سردشت و شهرستان بانه و مریوان تعداد 150 راءس بز ماده و 15 راءس بز نر از دامداران خریداری و پس از انجام مراحل مقدماتی مثل اجرای قرنطینه، واکسیناسیون، طرح شناسائی در قالب پروژه‌های زیر انجام می‌شود.


بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف بلوط کم تانن با ذرت روی عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار تجارتی
-1 ثبت مشخصات ظاهری با بررسی مشخصات ظاهری و بررسی فنوتیپ گله و تعیین فراوانی اونها بمنظور دستیابی به تعریف مشخصی از این نژاد.


تعیین سازگاری، ترکیب گونه ای و عملکرد علوفه ای بعضی از گونه های گندمیان و بقولات در کشت خالص و مخلوط
-2 اندازه‌گیری مقاطع مختلف بدن دام بالغ و تعیین فراوانی در مورد هر یک از اونها و تعیین پارامترهای آماری.


بررسی کاربرد زئولیت بر قابلیت هضم سیلاژ ذرت، آمونیاک شده و عملکرد پرواری بره اهلی نر مهربان
-3 اجرای برنامه جفتگیری بروش کنترل شده و تعیین طول مدت آبستنی -4 بررسی خصوصیات تولیدمثل و بره‌گیری -5 تعیین رکورد شیر و اندازه‌گیری خصوصیات آزمایشگاهی شیر -6 بررسی وزن تولد بزغاله

گوارش پذیری تفاله شیرین بیان عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس در گوسفند


82 out of 100 based on 72 user ratings 622 reviews

تعیین ارزش غذایی و سطح مطلوب تغذیه توام دو گونه گیاه مرتعی آتریپلکس کانسنس و پانیکوم آنتی دوتال
تاثیر جیره های پلت شده و پلت نشده بر احتیاجات نگهداری و رشد بره های نرکبوده شیراز
تعیین تیپ گیاهی و زمان گلدهی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در حوزه انجیرکلیبرچای
تعیین اثر آنزیم تولید داخل کشورپر انرژی قابل متابولیسم خوراک طیور
بررسی امکان استفاده از مواد دورکننده برای حفاظت زنبور عسل در محیطهای مسموم
تعیین تیپ گیاهی، دوره گلدهی وجذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه خوانساراستان اصفهان
تهیه تقویم زنبورداری حوزه های آبخیز نازلوچای وروضه چای
بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف سیلوی بقایای آفتابگردان مخفی سازی شده با اوره و ملاس با یونجه در عملکرد گوساله های پرواری گاومیش
مقایسه سیستمهای پروار در بره های نرلری بختیاری
تعیین تیپ های گیاهی، دوره گلدهی و جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه فریدن استان اصفهان
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*