تخمین انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AME) مواد خوراکی موجود در استان خراسان در طیور


تخمین انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AME) مواد خوراکی موجود در استان خراسان در طیور
در این طرح، انرژی قابل متابولیسم ظاهری مواد خوراکی مورد هستفاده در طیور که در حال حاضر در هستان خراسان هستفاده می‌شود تخمین زده می‌گردد این تخمین با 2 روش انجام خواهد شد، بطور کل جهت انجام آزمایش مورد نظر از خروسهای بالغ هستفاده خواهد شد و غذاهای آزمایشی در روز ساعت 7 صبح در اختیار خروسها برنامه داده شده و ساعت 30ˆ7 جمع می‌گردد، سپس دوره عادت‌پذیری کامل در طی 3 روز مواد دفعی هر خروس جمع شده و نمونه‌ها ان رد حرارت 60 در آون تحت خلا خشک می‌شود.


بررسی امکان استفاده از اوره در جیره هائی که بر اساس جو بعنوان منبع تنظیم شده در تغذیه پرواری گوساله های جوان
تفاضل انرژی خام غذای خورده شده و مواد دفعی، انرژی قابل متابولیسم ظاهری ماده غذائی مورد نظر رامشخص می‌نماید.


خصوصیات لاشه قابلیت تبدیل غذایی و استعداد پرواری گوساله و گاومیشهای نر آذربایجان غربی در سنین مختلف
روش اول : در این روش مواد غذائی آزمایش بصورت انفرادی در اختیار خروسها برنامه می‌گیرد نتایج حاصله بصورت میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات بیان می‌گردد.


ساخت آجر ( بلوک ) غذایی از ملاس و اوره در ایران
روش دوم: در این روش مواد غذائی مورد آزمایش در سطوح مختلف جایگزین جیره پایه می‌گردد در این روش یک اونالیز رگرسیون نیز انجام می‌گردد.


مقایسه بره های دو نژاد گوسفند مغانی و بلوچی و آمیخته های آنها از نظر رشد و تولید پشم


کنسانتره کاه غنی شیره و مواد خشبی
نمایه ها:


88 out of 100 based on 68 user ratings 1168 reviews

بررسی اثر روش پروار، روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره های پرواری
توسعه منابع مالی مرکز تحقیقات
بازنگری در گرایشات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی تاثیر استفاده از تفاله زیتون کم چربی در جیره های بره های نر در حال رشد
جایگزینی ذرت با ضایعات ماکارونی همراه با آنزیم در جیره های جوجه گوشتی
بررسی اثرات متقابل میان علفخوران (گوسفند و بز) بر رستنیها
جمع آوری بذور گیاهان مهم و خوشخوراک مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در پروار بره های نر گوسفند توده بهمنی
مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*