بررسی مقدماتی وضعیت پرورش گاومیش استان آذربایجان شرقی و تعیین منحنی تولید و ترکیبات شیر


بررسی مقدماتی وضعیت پرورش گاومیش استان آذربایجان شرقی و تعیین منحنی تولید و ترکیبات شیر
جهت این بررسی از هر یک از سه منطقه اقلیمی هستان 30 روستا واز هر روستا 3 دامداری بصورت تصادفی انتخاب و نمونه‌برداری خواهد شد.


تهیه جداول و دستورالعمل تغذیه طیور گوشتی متناسب با نیاز حیوان و منطبق با شرایط موجود در ایران
از شیر گاومیشهای هستان آذربایجان شرقی از شروع دوره زایش بمدت کل دوره شیرواری هر پانزده روی یکبار رکوردگیری و منحنی تولید شیر(صبح و عصر) در طی این دوره برآورد خواهد شد.


بررسی چگونگی کاربرد برگ و ساقه سیب زمینی در تغذیه دام، اتر، خشک و سیلو شده
جهت تعیین ترکیبات شیر در سه مرحله اوایل-اواسط-اواخر دوره شیرواری نمونه‌برداری و آزمایشات تعیین % چربی پروتئینی -ماده خشک و لاکتوز انجام خواهد شد.


تعیین ارزش غذایی شبدر خشک و یونجه خشک سال دوم
کلیه مراحل فوق در 3 سال متوالی انجام خواهد شد.


ارزشیابی دامداران روستایی از برنامه های رادیویی مرکز همدان _ مورد بررسی برنامه رادیویی محلی روستا ئیلر
در پایان داده‌های بدست آمده به تفکیک سال و دوره شیرواری مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته و میانگین -انحراف معیار و ماکزیمم و مینیمم داده‌ها نقل خواهد شد.


بررسی اثرات آمیخته‌گری بر روی رشد و خصوصیات لاشه بره‌های آمیخته کردی


مطالعه تاثیر اسید فرمیک روی بیماری نوزاد گچی در کندو های زنبور عسل آپیس ملیفرا


82 out of 100 based on 82 user ratings 1132 reviews