بررسی اثر فصول روی میزان شیردهی هلشتاین در استان خوزستان


بررسی اثر فصول روی میزان شیردهی هلشتاین در استان خوزستان
به منظور بررسی اثر فصول روی میزان شیر تولیدی هلشتاین تعداد 60 راءس گاو شیری در قالب یک طرح کاملا تصادفی که هر تیمار شامل 15 تکرار می‌باشد، بررسی می‌کنیم.


بررسی اثرات تعادل کاتیون - آنیون جیره بر روی عملکرد پرواری، تعادل اسی- بازخون و خصوصیات لاشه بره پرواری نژاد ورامینی
برای هر تیمار (فصل) یک دروه سه ماهه که مربوط به اون فصل می‌باشد در نظر گرفته، میزان شیر تولیدی هر گروه آزمایشی (تیمار) در پایان سه ماهه تعیین و میانگین‌ها محاسبه خواهند شد و جدول اونالیز واریانس تشکیل و نهایتا مقایسه میانگین‌ها با هستفاده از آزمون دانکن صورت خواهد گرفت .


قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام ، انرژی خام و ماده خشک کنجاله سویا به وسیله میگوهای سفید هندی جوان


روشهای مختلف فرآوری جو در تغذیه جوجه های گوشتی و مرغهای تخمگذار


82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews

بررسی روش های مختلف پرورش و زمان استقرار کلنی ها بر عملکرد زنبور عسل در مزارع آفتابگردان
مقایسه اقتصادی روش های مختلف تولک بری اجباری گله های مولد مرغ بومی اصفهان
اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره پرواری گوساله های نر هلشتاین
بررسی میزان عناصر روی، مس، و آهن در سرم و جیره گاوهای شیری در واحدهای گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی اصفهان
بررسی اثرات سطوح مختلف جو و سولفات مس در جیره بر میزن کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار
بررسی تاثیر بلوک های مواد معدنی بر تولید گوسفندان داشتی چرا کننده از مراتع سمیرم
بررسی خصوصیات تولید مثلی خروس بومی اصفهان
بررسی همبستگی رکوژهای مقطعی با رکورد کل تعداد تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان تحت دو سیستم نگهداری قفس و بستر
بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه و پرورش تلیسه های آمیخته در شرایط روستایی منطقه گلپایگان
بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در واحدهای صنعتی گاو شیری اصفهان
بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی استان اصفهان
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*