بررسی اثرات استفاده از لنیاکل (محرک رشد) بر روی رشد جوجه‌های گوشتی


بررسی اثرات استفاده از لنیاکل (محرک رشد) بر روی رشد جوجه‌های گوشتی
شرکت دام دارو که در زمینه تولید مکمل‌های غذائی دام و طیور فعالیت دارد اخیرا ماده‌ای را به نام لیناکل تحویل موسسه نموده هست .


مقایسه عملکرد تولید شیر و بازده تولید مثلی گاو هلشتاین و براون سوئیس در شرایط پرورش صنعتی
بنا به اظهارات مسئولین شرکت ماده مزبور اشتهاآور بوده و سبب تحریک رشد می‌گردد بطوریکه در مدت 6 هفته وزن نیمچه‌ها به حد مطلوب خواهد رسید.


مقایسه کارآیی واحدهای صنعتی و سنتی گوساله‌پرواری در استان همدان
این طرح به منظور اثبات نظرات شرکت سازنده انجام خواهد پذیرفت .


اثر جیوه‌های سطوح مختلف چربی (پیه)روی توان تولیدی گوساله‌های هلشتاین
البته نکته مهمی که باید در نظرگرفته شود عدم تاثیرات سوء ماده مزبور جهت مصرف‌نماينده گوشت جوجه‌های تغذیه شده از این ماده می‌باشد.


اثر ناترولیت‌ها و فرولیت‌های طبیعی منطقه بردسیر و سرچشمه کرمان روی مسمومیت ناشی از آفلاتوکسین در جوجه‌های گوشتی
لذا این طرح در دو بخش انجام خواهد پذیرفت .


امکان حفاظت زنبور عسل در برابر آفت‌کش‌ها
-1 بررسی اثرات اون بر روی سرعت رشد جوجه‌ها که در موسسه تحقیقات دامپروری اجرا می‌شود -2 تشخیص و تعیین اثرات سوء احتمالی که در مرکز تحقیقات بیولوژی موسسه هستاندارد انجام خواهد شد.


بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر روی افزایش وزن و خصوصیات لاشه بره‌های مهربان همدان
طرح آماری مورد هستفاده طرح کاملا تصادفی خواهد بود که دارای پنج تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار خواهد بود.


بررسی میزان انرژی متابولیسمی و پروتئین جیره غذایی طیور در استان سمنان
تیمارها به ترتیب حاوی صفر (جیره هستاندارد)، 0/5، 1، 1/5 و 3 % ماده لیناکل خواهند بود.


تحلیل اقتصادی تولید، بازاررسانی و تعیین جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: مطالعه موردی استان فارس
برای هر تکرار 60 قطعه جوجه یکروزه منظور شده هست .

جوجه‌ها در روز اول توزین و طی 10 روز اول زندگی از جیره غذائی معمول بطور آزاد هستفاده خواهند نمود.
94 out of 100 based on 74 user ratings 1024 reviews