مقایسه خصوصیات مهم تولیدی تیپهای مختلف بز مزغوز در استان کردستان


مقایسه خصوصیات مهم تولیدی تیپهای مختلف بز مزغوز در استان کردستان
مرغوز بز بومی منطقه کردستان بوده و سابقه تاریخی دارد در میان تولیدات مختلف از نظر تولید کرک که چند برابر پشم بازار فروش دارد شهرت یافته هست ولی به علل مختلف تعداد این بزها در سالیان اخیر در منطقه خیلی کم شده و رو به انقراض می‌باشد.


جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی هموفیلوس پاراگالینارم در مزارع مرغ تخمگذار
در این طرح تشکیل گله‌هائی از تیپ‌های مختلف بز مرغوز جهت مطالعه کمیت و کیفیت تولیدات اقتصادی و مقایسه انها و در نهایت مشخص‌کردن بهترین تیپ برای بهره‌برداری در منطقه مورد بررسی برنامه خواهد گرفت .


جمع‌آوری اسپرم نریان اسبچه خزر بدون پرش
تا با اصلاح و توسعه اونها هم جلوی انقراض هسته‌های نژادی گرفته شود و هم مسائل و مشکلات پرورش نیز روش گردد.


شناسایی، حفظ و جلوگیری از انقراض شترهای دو کوهانه کشور
بدین طریق الویت‌های تحقیقی بر روی بزهای مرغوز نیز مشخص خواهد شد.


شناسایی بز کرکی خراسان
با بکارگرفتن امکانات موجود در منطقه، اجرای طرح زمینه‌ای در جهت احیاء پرورش بز مرغوز به عنوان یک اشتغال دامپروری در منطقه را فراهم خواهد نمود.


شناسایی خصوصیات الیاف پوستی-فولیکولی بزهای بومی ایران به منظور افزایش استحصال و بهبود کیفی و کمی کرک
در حال حاضر گله‌ای مرکب از تیپ‌های مختلف در ایستگاه دامپروری سنندج توسط کارشناسان ایستگاه پرورش داده می‌شود که جهت اجرای طرح در نظر گرفته شده هست .


شناسایی خصوصیات الیاف پوستی-فولیکولی شترهای بومی ایران به منظور بهبود کیفی و کمی کرک شتر
کارهای پژوهشی در ایستگاه انجام خواهد یافت و رکوردهای لازم گرفته خواهد شد.


شناسایی خصوصیات الیاف پوستی-فولیکولی گوسفندان بومی ایران به منظور بهبود کمی و کیفی پشم
نمونه‌های مربوط به کرک و انجام کارهای سلکسیون در گله و برنامه‌ریزیهای لازم در موسسه تحقیقات دامپروری مورد ارزیابی برنامه خواهد گرفت .


شناسایی و بررسی پتانسیل باکتریهای جنس Streptococcus و Lactobacillus از میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک در تحریک رشد و افزایش بازده غذایی88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews