کاربرد سیلوی یونجه در مقایسه با یونجه خشک در تغذیه گوسفند پرواری


کاربرد سیلوی یونجه در مقایسه با یونجه خشک در تغذیه گوسفند پرواری
پیرو اجرای طرح تحقیقاتی بررسی روشهای مختلف سیلوکردن یونجه تعیین کاربرد سیلوی یونجه و مقایسه اون با یونجه خشک در تغذیه گوسفند پرواری بهترین تیمار یونجه سیلوشده طرح قبل را انتخاب و در پنج تیمار که هر تیمار از چهار تکرار تشکیل گردیده و بر روی بره‌های نر نژادشان به مدت 100 روز مورد بررسی و از نظر رشد روزانه ضریب تبدیل - مقدار خوراک مصرفی به صورت طرح کاملا تصادفی به مورد اجرا گذاشته شود.


تعیین ارزش غذایی کاه کمپوست حاصل از کشت قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپورس در تغذیه دام
مقادیر کنسانتره مورد مصرف در کلیه تیمارها ثابت و سیلوی یونجه به صورت آزاد

تعیین ارزش غذایی کود خشک مرغ تخمگذار در تغذیه گوسفند


70 out of 100 based on 50 user ratings 1000 reviews

تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام یونجه خشک استان همدان
تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم چهارگونه مرتعی استان سیستان و بلوچستان
تعیین ژنوتیپهای ویروس گامبورو در استان مرکزی
تعیین ضرایب تبدیل و قدرت پروار شترهای یک کوهانه در سنین مختلف
تعیین مناسبترین نسبت جایگزینی علف نی خشک با مخلوط کاه و یونجه در جیره پرواری گوساله‌های نر گاو میش
تعیین مواد مغذی موجود در کشک تهیه شده به روش صنعتی و بررسی استفاده از سطوح مختلف آن در تغذیه جوجه‌گوشتی
تعیین میزان جایگزینی سیلوی سورگوم شیرین نسبت به ذرت سیلو شده در پرواربندی گوساله‌های نر
تولید الیاف دامی ظریف جهت منسوجات
تهیه الگوی مصرف آب شرب مناطق روستایی
جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی هموفیلوس پاراگالینارم در مزارع مرغ تخمگذار
جمع‌آوری اسپرم نریان اسبچه خزر بدون پرش
شناسایی، حفظ و جلوگیری از انقراض شترهای دو کوهانه کشور
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*