شناسائی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور کردستان ادامه فاز اول و تعیین ترکیبات شیمیائی گونه‌های غالب مرتعی استان در سال 1372


شناسائی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور کردستان ادامه فاز اول و تعیین ترکیبات شیمیائی گونه‌های غالب مرتعی استان در سال 1372
در این طرح 120 نمونه گیاهی مرتعی از چهار گونه غلب به نامهای فرولا Ferulla spp توت روباه Poterium یا Sangisorba minor و آگروپایرون AAgropyron tauri و توپلاخ Pastrostachys fragilis که در ردیف سپس گونه‌های غالب فستوکا - پرانگوس - تیموس و بروموس برنامه می‌گیرند (گونه‌های مورد نظر در سال 1372 مورد تجزیه شیمیائی برنامه گرفتند) از هر گونه فوق‌الذکر حداقل 30 نمونه از سطح سایتهای مرتعی هستان در سه مرحله رویش (علفی، گلدهی و بذردهی) نمونه‌برداری می‌گردد.


بررسی وضعیت گله‌داری در استان کهگیلویه و بویراحمد
سپس میزان تولید علوفه در واحد سطح و میزان ماده خشک و همچنین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام اونها تعیین می‌گردد اطلاعات به دست آمده امکان هستفاده از گیاهان مرتعی را در تغذیه دام فراهم کرده تا متخصصین و کارشناسان مروجین و دامپروران با مراجعه و هستفاده از این اطلاعات بتوانند جهت هستحصال، ذخیره‌سازی،: فرآوری، جیره‌نویسی و مصرف مواد خوراکی در تغذیه دام تدابیری اتخاذ نمايند که به حداکثر بازدهی تولیدی و اقتصادی در پرورش دام و طیور دست پیدا نمايند.


بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در واحدهای پرورش گاو شیری تحت پوشش رکوردگیری در استان تهران
نمونه‌برداری به روش سیستماتیک در سایتهای مراتع هستان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.


بررسی وضعیت موجود تولید و مصرف پوست در استان خوزستان


بررسی وضعیت و مسائل پرواربندی گوسفند در استان ایلام


82 out of 100 based on 82 user ratings 382 reviews

بررسی و مقایسه روشهای مختلف شیمیایی و تغذیه‌ای تولک اجباری در سیکل دوم تولید مرغهای تخمگذار صنعتی
تاثیر اخته کردن بر روی کیفیت و کمیت گوشت گوساله نر سیستانی
تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین در پروار بره‌های توده بهمئی
تاثیر نسبت مرغ به خروس روی باروری، جوجه درآوردن مرغان بومی استان اصفهان در سنین مختلف گله
تحلیل تابع تولید و کارآیی فنی واحدهای پرواربندی گوسفند استان قزوین
تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور کشور
تعیین اثر آنزیم تولید کشور بر انرژی قابل متابولسیم خوراک طیور
تعیین احتیاجات غذایی توده‌های مختلف شتر کشور
تعیین ارزش غذایی شاخه و برگ اکالپیتوس و غلاف بادام
تعیین ارزش غذایی کاه کمپوست حاصل از کشت قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپورس در تغذیه دام
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*