ارزیابی کیفیت آب آبیاری مزارع توتونکاری استان گلستان و تعیین حد بحرانی کلر در آن


ارزیابی کیفیت آب آبیاری مزارع توتونکاری استان گلستان و تعیین حد بحرانی کلر در آن
1- تعیین هستعداد یا خطر آب آبیاری در خصوص شوری ، نفوذپذیری ، اثرات مخصوص یونهای کلر و آهن و طبقه بندی اونها بر پايه کلاس محدودیت 2-تعیین حدبحرانی کلر در آب آبیاری مزارع توتونکاری گلستان

کاربرد مدل موج سینماتیکی در طراحی و ارزیابی


76 out of 100 based on 56 user ratings 406 reviews

اثرات رژیمهای مختلف آبیاری بر شاخصهای رشد ذرت و سورگوم
بررسی و مطالعه تاثیر ازت باقیمانده در خاک در یک چرخش زراعی (سویا-گندم) با استفاده از تکنیک ایزوتوپی N15 تحت دو رژیم آبیاری
بررسی تعیین میزان آب مصرفی و آب مورد نیاز آبیاری گیاهان عمده در منطقه رشت با استفاده از برنامه کامپیوتری Cropwau
بررسی و تعیین آب مورد نیاز ذرت به روش کسر رطوبت خاک
بررسی و تعیین تمرین دور و عمق آماری مورد نیاز غلات منطقه دشتستان در روش قطره‌ای
بررسی و تعیین نیاز آبی تنباکوی برازجان (دور)
بررسی و تعیین نیاز آبی توده محلی مرکز (دور)
بررسی و تعیین نیاز آبی کنجد محلی (اور)
بررسی و کاربرد ارتفاع محل برای برآورد دماهای کمینه و بیشینه مورد نیاز برای انتخاب گیاه زراعی
تعیین راندمان آبیاری در مزارع گندم زارعین فارس
مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای در رشد و باروری درختان خرما
مقایسه روشهای مختلف آبیاری سطحی و قطره‌ای و امکان کاهش تبخیر بر روی پسته
آبیاری بطریق الکترواسمز
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*