تعیین بهترین نوع خروجی ها در مقابل گرفتگی در سیستم آبیاری موضعی


تعیین بهترین نوع خروجی ها در مقابل گرفتگی در سیستم آبیاری موضعی
اجرای طرح در هستان کرمان منطقه کاظم آباد از حومه کرمان می باشد و طرح در حال انجام بوده و نتایج در نقل پژوهشی نقل خواهد شد .


بررسی آب مورد نیاز بازدهی آب مصرفی در زراعت گندم (قدس ) استفاده از دستگاه توکرون متر
در سایر مناطق اجرا در حال اجرا بوده و هنوز نتایج تجزیه و تحلیل نشده و قابل نقل شدن نمی باشد .


بررسی آب مصرفی برنج در کرتهای کنترل شده


اندازه‌گیری آب مصرفی برنج در مزارع زارعین استان اصفهان


70 out of 100 based on 50 user ratings 700 reviews

بررسی آب موردنیاز بازده آب مصرفی در زراعت گندم (قدس ) با استفاده از دستگاه نوترون متر
بررسی امکان استفاده از خاک سیمان در پوشش کانالهای آبیاری
ارزیابی روشهای SCS در حوضه‌های آبریز معرف ایران
اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد لوبیای چشم‌بلبلی و اثر آن بر عملکرد
تعیین آب مصرفی توتون BS.31 با استفاده از لایسیمتر
تعیین نیاز آبی توتون با استفاده از تبخیر از طشتک کلاس A
بررسی و تعیین مقاومت پایه‌های قابل توصیه مرکبات نسبت به مسمومیت ناشی از ازدیاد غلظت پور در آب
کاربرد مدل موج سینماتیکی در طراحی و ارزیابی
اثرات رژیمهای مختلف آبیاری بر شاخصهای رشد ذرت و سورگوم
بررسی و مطالعه تاثیر ازت باقیمانده در خاک در یک چرخش زراعی (سویا-گندم) با استفاده از تکنیک ایزوتوپی N15 تحت دو رژیم آبیاری
بررسی تعیین میزان آب مصرفی و آب مورد نیاز آبیاری گیاهان عمده در منطقه رشت با استفاده از برنامه کامپیوتری Cropwau
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*