بررسی اقتصادی و اجتماعی حوزه های خرانق به منظور ایجاد سدهای زیرزمینی (در استان یزد)


بررسی اقتصادی و اجتماعی حوزه های خرانق به منظور ایجاد سدهای زیرزمینی (در استان یزد)
در دنیای امروز، مطالعات اقتصادی- اجتماعی به عنوان محور تحول هر ناحیه قلمداد می شود، بنابراین هدف عمده در این تحقیق شناخت شرایط ، پدیده ها و اموری هست که نقش پايه ی در پیشبرد طرح مکان یابی سدهای زیر زمینی زیرحوزه خرانق دارد.


کنترل فرمول تجربی Blaney criddle در شرایط آب و هوایی کرمان و تعیین میزان آب مصرفی ذرت
محدوده مطالعاتی خرانق در شمال شرق یزد بین طول شرقی 33 و 54 تا 47 و 54 و عرض شمالی 15 و 32 تا 26 و 32 واقع هست.


مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته
این زیر حوزه که بخشی از حوزه آبریزکویر در انجیر می باشد، 210 کیلو متر مربع وسعت دارد.


بررسی اثر آبیاری در زراعت گندم دیم
بخش خرانق با وسعت 2/17280 کیلو متر مربع در شمال و غرب شهرستان اردکان دارای دو دهستان رباطات و زرین می باشد.


تعیین مقاومت گندم قدس و روشن به محدودیت تنش آبی
محدوده مورد مطالعه طرح با 15 آبادی و 754 نفرجمعیت در دهستان رابطات برنامه دارد.


بررسی اثر مواد اصلاح کننده توام با کشت یونجه در تغییرات فیزیکو شیمیایی خاک
بطور کلی آبادیهای حوزه مطالعاتی در چهار زیر حوزه‏‎B-a,A-c,A-b,A-a‎‏ برنامه دارند که در جهت انجام مطالعاتی اقتصادی- اجتماعی منطقه 7 موقعیت جغرافیایی، سیاسی و تاریخی و همچنین وضعیت منابع آب سطحی زیر زمینی زیر حوزه خرانق مورد بررسی برنامه گرفت و مطالعات و بررسیهای در زمینه وضعیت اجتماعی (پیشینه نظام سکونتگاهی و شرایط موثر بر آْن ، تعداد و توزیع جمعیت، ترکیب، تراکم، وضعیت سواد، اشتغال و مهاجرت) ووضعیت اقتصادی آبادیهای حوزه مطالعاتی(وضعیت کشاورزی، مالکیت شرایط تولید و وضعیت دامپروری) صورت گرفت که با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات شرایط اقتصادی و اجتماعی بدست آمده از زیر حوزه هاو واحدهای هیدرولوژیک منطقه، اولویت اجرای سدهای زیر زمینی در منطقه خرانق از بعد اقتصادی- اجتماعی در هر یک از زیر حوزه های از طریق جدول ماتریس ملاکها تعیین گردید، در نهایت با توجه به اهمیت طرح و نقش و تاثیر اون در ساختارهای محدوده مطلاعاتی (کشاورزی و دامپروری)پرسشنامه هایی در این زمینه تهیه و تنظیم و از ده نفر از اعضای شورای اسلامی و ده نفر از معتمدین محلی آبادیهای خرانق و هامانه (به علت مرکزیت و داشتن شورای اسلامی) تکمیل گردید.


تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع
پرسشنامه های مذکور علاوه بر بررسی وضعیت پاسخگویان، میزان آگاهی، و هستقبال ، امکان و اشکال مشارکت روستاییان در اجرا و نیز اولویت تاثیر طرح را در بخشهای مختلف اقتصادی روستاییان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه می دهد.


نعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه چمن منطقه تبریز به روش لایسیمتر
بررسی نتایج اخیر نشان می دهد میزان هستقبال روستاییان نسبت به اجرای طرح بسیار خوب و همچنین پاسخگویان اعتقاد و انتظار زیادی بر اجرای طرح و تاثیر اون در بخش کشاورزی و در مرحله بعدی دامداری و سایر فعالیتها دارند چرا که مهمترین و بیشترین فعالیت آبادیهای حوزه مطالعاتی در بخش کشاورزی و دامداری می باشد.


تعیین دبی مناسب در شیبهای مختلف مزرعه در آبیاری ذرت94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews