بررسی باروری طبیعی در هیبریدهای حاصل از تلاقی بین گندمهای تتراپلوئید و تریتیکوم تاشجی


بررسی باروری طبیعی در هیبریدهای حاصل از تلاقی بین گندمهای تتراپلوئید و تریتیکوم تاشجی
در این آزمایش 6 رقم گندم تتراپلوئید و 2 رقم Triticum tauschii مورد هستفاده برنامه می گیرد پس از تلاقی بین این دو والدوتولسید F1 های هیبرید ABD فاکتورهای کنترل نماينده تولید F1 هیبرید مورد مطالعه برنامه می گیرد.


آبیاری به طریق الکترواسمز Electro-osmosis irrigation
پس از کلن کردن این F1 ها و تیمار یک بخش از اونها با کلشی مقایسه بین گیاهان تیمار شده و نشده از نظر تولید گیاهان طبیعی بارور و همچنین مطالعه تولید … کاهش نیافته صورت می گیرد.


بررسی اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به قطره‌ای روی درختان پسته (درختان 8 ساله)


تعین تبخیر و تعرق گیاه پسته


88 out of 100 based on 58 user ratings 208 reviews

بررسی روشهای مختلف استفاده از آبهای شور در تولید چغندر قند
تعیین بهترین رژیم‌های آبیاری برای افزایش محصول ذرت
تخمین ضریب فرسایش‌زایی باران از روی مقادیر بارندگی
ارائه روش ساده‌ای جهت اعمال تحلیل فراوانی بر روی تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع در ایران
تعیین دور آبیاری مناسب برای آبیاری یک در میان چغندرقند
بررسی مقدار اتلاف در پمپاژ آب مزارع اطراف شیراز و تحلیل اقتصادی آن
تعیین آب مصرفی توتون B5-31 با استفاده از تبخیر از طشتک کلاس A
بررسی و تعیین عمق و فاصله مناسب زهکشهای فرعی ایستگاه تحقیقات رودشت
تاثیر رژیمهای آبیاری و مقادیر مختلف ازت بر روی کیفیت و کمیت چغندرقند
بررسی اثر تنشهای مختلف رطوبتی خاک روی تولید سویا
تعیین نیاز آبی گوجه‌فرنگی رقم پریموارلی (عمق)
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*