امکان انجام آبیاری زیرزمینی برنج با استفاده از لوله های آبیاری آب نو


امکان انجام آبیاری زیرزمینی برنج با استفاده از لوله های آبیاری آب نو
در این طرح امکان انجام آبیاری زیرزمینی با هستفاده از لوله های آب نو برای برنج به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 1380 به اجراء درآمد .


توصیه آبیاری بعد از کاشت در مقایسه با شرایط زارع (عدم آبیاری تا مرحله گل‌دادن)
مصرف آب در تیمار فاصله 5/1 و 5/2 متر برابر 6/59 و 95 متر مکعب در طی فصل رویش بود که معادل 15/3 و 3 میلیمتر در روز می باشد .


تعیین مناسب‌ترین زمان و میزان مصرف کود ازته در لیموشیرین با روش آبیاری و قطره‌ای
توزیع رطوبت اطراف لوله ها پس از شروع به کار سیستم ناهمگون و از 31 % الی 45 % وزنی در تغییر بوده هست .


بررسی و تعیین میزان آب مورد نیاز ذرت 704 با روش گراویمتری
در نتیجه این تنش هیچکدام از تیمارها عملکرد نداشته هست .


آبیاری تکمیلی بر روی گندم دیم


آبیاری به طریق الکترواسمز Electro-osmosis irrigation


82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews

بررسی اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به قطره‌ای روی درختان پسته (درختان 8 ساله)
تعین تبخیر و تعرق گیاه پسته
بررسی روشهای مختلف استفاده از آبهای شور در تولید چغندر قند
تعیین بهترین رژیم‌های آبیاری برای افزایش محصول ذرت
تخمین ضریب فرسایش‌زایی باران از روی مقادیر بارندگی
ارائه روش ساده‌ای جهت اعمال تحلیل فراوانی بر روی تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع در ایران
تعیین دور آبیاری مناسب برای آبیاری یک در میان چغندرقند
بررسی مقدار اتلاف در پمپاژ آب مزارع اطراف شیراز و تحلیل اقتصادی آن
تعیین آب مصرفی توتون B5-31 با استفاده از تبخیر از طشتک کلاس A
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*