بررسی اثر توام آب آبیاری و عناصر کم مصرف روی و منگنز و بر در افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین


بررسی اثر توام آب آبیاری و عناصر کم مصرف روی و منگنز و بر در افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
این طرح در آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 دور آب آبیاری به ترتیب 6 و 9 و 12 و 15 روز و سه سطح کودی ریزمغذی ها به ترتیب 30 % کمتر از توصیه شده (28 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، 21 کیلوگرم سولفات منگنز، 21 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک) و مقدار توصیه شده (40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، 28 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک و 28 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز) و 30 % بیشتر از توصیه شده (52 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 39 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک و 39 کیلوگرم سولفات منگنز در هر هکتار)، مجموعاً 12 تیمار در سه تکرار اجرا گردیده هست.


تعیین مناسبترین میزان و زمان آبیاری بر روی درخت انار
مقدار آب آبیاری در هر دوره آبیاری برپايه رطوبت مزرعه ای تأمین گردیده و کودهای مورد نظر به صورت خاکی هموقت با کشت مصرف شده و عناصر پر مصرف نیز برپايه آزمون خاک اعمال گردیده هست.


بررسی آبیاری تکمیلی گندم دیم در بالاده کازرون (منطقه گرمسیر)
سپس اجرا در سال 80 این نتایج حاصل شد: 1- در سطح مقدار توصیه شده تیمار E2 با مقدار آب مصرفی 9800 متر مکعب در هکتار و 96/59 تن در هکتار عملکرد غده و میزان 97/10 تن در هکتار عملکرد قند و 31/18 % قند بیشترین مقدار را داراست.


تعیین و تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتکهای Sunken pan ، Colordo ، U.S.Glass A Pancgl -3000 pan و مقادیر محاسبه شده از فرمولهای تجر
2- در سطح 30 % بیشتر از توصیه شده تیمار E1 با مقدار آب مصرفی 10511 متر مکعب در هکتار و با میانگین تولید غده 9/68 تن در هکتار و تولید قند برابر با 84/11 تن در هکتار بیشترین عملکرد و تیمار E3 با میزان آب مصرفی 8498 متر مکعب در هکتار مقدار 8/17 % قند بیشترین عملکرد % قند را داراست.


بررسی و تعیین اثر مقادیر مختلف ازت در عملکرد کمی و کیفی با آبیاری قطره‌ای
3- تیمار E1 در سطح 30 % کمتر از توصیه شده با مقدار آب مصرفی 10511 متر مکعب و 88/61 تن در هکتار بیشترین عملکرد غده با مقدار 96/10 تن در هکتار بیشترین عملکرد قند را داشته هست.


بررسی و تعیین میزان آب مصرفی پنبه رقم بختگان با استفاده از طشتک در داراب
همچنین تیمار E1 با مقدار آب مصرفی 8498 متر مکعب در هکتار 8/17 % قند بیشترین % قند را داشته هست.


بررسی تاثیر کیفیت و دور آبیاری بر روی تولید کمی و کیفی چغندرقند


تعیین بهترین دوره و عمق آبیاری بر روی خرمای شاهانی جهرم با روش آبیاری قطره‌ای


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews