بررسی های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندرقند در ارتباط با ازت و پتاسیم


بررسی های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندرقند در ارتباط با ازت و پتاسیم
نتایج بدست آمده در سال زراعی 1380 در این آزمایش مطابقت خوبی با نتایج بدست آمده در سال زراعی 1379 دارد .


بررسی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در گیاه مرجع (چمن)
وزن اندام هوایی تولید شده درتیمارهایی که بیشتر تحت هسترس خشکی بودند به مراتب کمتر از تیمار شاهد می باشد .


بررسی میزان مقاومت درختان پسته به خشکی و تعیین مناسب ترین
در این وقت تاثیر تنش خشکی روی کاهش وزن اندام هوایی در رقم ‏‎Bulk‎‏ 7112 بسیار شدیدتر از رقم ‏‎B.P‎‏ مشهد مقدس می باشد .


بررسی و تعیین آب مورد نیاز پنبه به روش لایسیمتر
ولاکن، در شرایط آبیاری معمولی تفاوت قابل ملاحظه ای از لحاظ وزن اندام هایی تولید شده بین دو رقم دیده نمی شود .


بررسی و تعیین اثر ازت ، فسفر و پتاس بر روی عملکرد خرمای شاهانی جهرم با روش آبیاری قطره‌ای
در سال زراعی 1380 به علت طغیان اکروتیس دراوایل دوره داشت تعداد بوته در واحد سطح کمتر از سال زراعی 1379 بود ولاکن روند تغییرات عملکرد ریشه تقریبا یکسان می باشند .


بررسی و تعیین بهترین دور آبیاری مورد نیاز پیاز رقم محلی سرکره
نتایجنشان می دهد خشکی در اوایل دوره داشت موجب کاهش عملکرد ریشه می شود و میزان این کاهش اختلاف معنی داری با عملکرد ریشه در تیمار شاهد دارد .


تاثیر سطح ایستابی بر عملکرد چغندرقند
خشکی به مدت 45-35 روز بعد ازاستبرنامه گیاه موجب باز شدن خاک خط کشت و درست در محلی که گیاه برنامه دارد می شودکه نتیجه نتیجتا باعث پاره شدن ریشه های جانبی و گاها ریشه اصلی میگردد و محیط مناسبی برای رشد شرایط قارچی فراهم آورد و پوسیدگی ریشه به شدت افزایش می یابد .


تاثیر سطح ایستابی بر عملکرد گندم
ضمنا درطول اعمال تیمار خشکی شاخص سطح برگ بشدت آسیب دیده و برگها در مدت وقت کوتاه پیروز زرد رنگ می گردند و و قادر به تولید نمی باشند و سپس رفع تنش خشکی گیاه هزینه مضاعفی باید متحمل شود تا سطح برگ خود را ترمیم نماید .


تاثیر ماده تراکوتم در میزان آب مورد نیاز خزانه نشاء توتون94 out of 100 based on 84 user ratings 1384 reviews