بررسی و مقایسه نیاز آبی پنبه ارقام سای اکرا و ساحل به روش لایسیمتری


بررسی و مقایسه نیاز آبی پنبه ارقام سای اکرا و ساحل به روش لایسیمتری
در برنامه ریزی توسعه پایدار بخش کشاورزی، تعیین نیاز واقعی محصولات مختلف به آب آبیاری و تحویل حجمی آب در راستای بهینه سازی مصرف آب نقش حساسی دارد.


تعیین توزیع شدت باران رگبارها در شرایط آب و هوایی مختلف استان فارس
هم اکنونه نیاز آبی اکثر محصولات کشاورزی بکمک مطالعات سایر کشورها، نرم افزارهای مختلف و تجربیات غیر مدون و غیر مستند محلی محاسبه می گردد.


ارائه روش ساده‌ای جهت اعمال تحلیل فراوانی بر روی تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع در ایران
در طرح جاری نیاز آبی پنبه به روش هستاندارد یعنی روش لایسیمتری تعیین خواهد شد.


بررسی و مقایسه روشهای برآورد عمق لایه غیرقابل نفوذ در طرحهای زهکشی
علاوه بر تعیین نیاز آبی واقعی، نیاز آبی رقم ساحل و سای اکرا را برپايه عملکرد مقایسه خواهند شد.


گزارش امکان‌سنجی و طراحی اجمالی سیستمهای مطالعات و حفاظت منابع آب استان کرمان


مطالعه اثرات فاکتورهای مختلف ( عمومی و ناحیه‌ای ) روی تئوریهای زهکشی توسط مدل ترکیبی ( مدل فیزیکی و ریاضی )


70 out of 100 based on 60 user ratings 1060 reviews

برآورد نیاز آبی برنج و روشهای آبیاری آن براساس مطالعات اقلیمی
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته و فسفره بر روی عملکرد گندم امید
بررسی اثر متقابل فسفر بر روی نارنگی محلی با روش آبیاری سطحی
بررسی اثر متقابل فسفر و روی بر روی نارنگی محلی با روش آبیاری قطره‌ای
بررسی استفاده مناسب از آب فاضلابهای جنوب تهران در کشاورزی
بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی برروی تولید گندم ارقام فلات و PRI در منطقه گنبد
بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد واریته‌های مختلف گندم
بررسی تاثیر کیفیت و دور آبیاری بر روی عملکرد گندم
بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه بعنوان گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*