اثرات مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید


اثرات مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
در بسیاری از نقاط کشور مسائل ناشی از ماندابی بودن موقتی یا دائمی زمین ها، بهره وری و حاصلخیزی اونها را کاهش می دهد.


ارزیابی مسایل انحنا در مسیر کانال‌های روباز
در مورد زمین هائی که مانداب دائمی هستند اجرای پروژه های زهکشی در مقیاس وسیع و با هزینه های زیاد معمول هست، اما اونچه تا کنون مورد توجه برنامه نگرفته هست تأثیر شرایط مانداب موقتی و چند روزه روی تولید محصولات هست.


تعیین شدت تبخیر و تعرق پتانسیل و ضرائب تشتک تبخیر برای ایستگاه ملاثانی
با این دید طرح اثر مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد ارقام گندم و تأثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید به اجرا درآمد.


تعیین تبخیر و تعرق و نیاز آبی کشت‌های مهم در منطقه خوزستان
این تحقیق بصورت گلدانی شامل تیمارهای 1- مدت ماندابی (صفر- پنج و ده روز) 2- مرحله رشد (پنجه زدن- ساقه رفتن و خوشه رفتن) 3- رقم (الوند- بک کراس روشن) انجام گردید.


تعیین نیاز آبی ارقام گندم در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته
آزمایش نشان داد اثر فاکتورهای مدت مانداب، مرحله رشد و رقم به تنهائی یا بصورت متقابل در هر دو رقم، روی % نیتروژن دانه در سطح 5% معنی دار نیست.


مطالعه روشهای جلوگیری از انسداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره‌ای
همچنین مشخص شد مانداب در جذب عناصر غذائی N.P.K توسط برگ تأثیر دارد که کاهش جذب N توسط برگ در تمام مراحل رشد و در هر دو رقم کاملاً مشهود بود.


تعیین برنامه آبیاری مناسب سویا
بطور کلی آزمایش نشان داد اثرات متقابل رقم، مرحله رشد و مدت مانداب روی کاهش % نیتروژن، وزن ساقه و برگ و وزن دانه در رقم بک کراس روشن (2) کمترین و در رقم الوند (1) بیشترین می باشد.


تعیین آب مصرفی پتانسیل منطقه ، مطالعات لایسیمتر گیاه مینا ( چمن )


تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی گندم


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews