اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در منطقه سیستان


اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در منطقه سیستان
طرح تحقیقاتی دو ساله در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی بر روی رقم Hyola 308 در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک اجرا گردید.


ارزیابی فواصل لوله‌های آبیاری زیرزمینی بر روی تولید لوبیا
تیمارهای دور آبیاری عبارتند از: F4,F3,F2,F1 وF5 به ترتیب آبیاری سپس 180،150،120،90 و120 میلیمتر تبخیر از تشتک کلاس A و میزان آبیاری با توجه به عمق توسعه ریشه گیاه و پارامترهای فیزیکی خاک محاسبه و اعمال گردید.


مطالعه ایجاد مقاومت به خشکی در واریته‌های جو محلی
نتایج حاصل از اجرای طرح پس از برداشت محصول ارایه می گردد.


آبیاری جوی پشته‌ای یک در میان چغندر قند


اثر کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی برای ذخیره رطوبت در کشت گندم دیم


70 out of 100 based on 80 user ratings 280 reviews

بررسی کیفیت آب و فاضلاب و کاربرد روش تثبیت لاکنی و فاضلاب برای استفاده در آبیاری
شناسایی و تعیین مشخصات عمومی و فنی قنوات استان خوزستان
تعیین کیفیت آب چاهای کم عمق دهانه گشاد منطقه میان آب شوشتر
بررسی تغییرات شوری ( EC ) و درصد جذب سدیم ( SAR ) در آب زهکشی‌های اصلی و فرعی و آب آبیاری مزارع آموزشکده کشاورزی ورامین
تعیین راندمان آبیاری در مزارع سنتی و مکانیزه در خوزستان
ارزیابی مسایل انحنا در مسیر کانال‌های روباز
تعیین شدت تبخیر و تعرق پتانسیل و ضرائب تشتک تبخیر برای ایستگاه ملاثانی
تعیین تبخیر و تعرق و نیاز آبی کشت‌های مهم در منطقه خوزستان
تعیین نیاز آبی ارقام گندم در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته
مطالعه روشهای جلوگیری از انسداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره‌ای
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*