بررسی سیستم جمع آوری رواناب بر روی رشد درختان دیم زیتون


بررسی سیستم جمع آوری رواناب بر روی رشد درختان دیم زیتون
منطقه انتخاب شده با شیب 7% توسط پشته هایی به ارتفاع 15 سانتیمتر به حوضچه های جمع آوری روان آب به ابعاد 12×12 متر تقسیم شده و در پایین ترین منطقه حوضچه تشتک نفوذی به عمق 30 سانتیمتر ایجاد و نهال زیتون در وسط اون غرص شده هست.


بررسی ضریب جریان در حوضه‌های غرب دریاچه ارومیه از نظر برآورد آب و قابل استحصال
در پایان مدت اجرای طرح مقایسه رشد و عملکرد درختان به روش مقایسه میانگین ها (T.Stu) ارزیابی خواهند شد.


بررسی تاثیر تنش آبی بر تولید چغندرقند و بدست آوردن تابع تولید آن
در سال زراعی جاری از رشد ارتفاعی، قطر تاج، قطر یقه و % هستبرنامه نهالها آماربرداری شده کلیه نهالهای تحت آزمایش از رشد و شادابی خوبی برخوردار بوده اند.


بررسی دبی جامد رودخانه صوفی‌چای و ارائه مدل ریاضی مناسب


برآورد سیلاب طرح با استفاده از خصوصیات فیزیکی حوزه‌های آبریز غرب دریاچه ارومیه (مدل‌بندی منطقه‌ای سیلاب‌ها)


88 out of 100 based on 58 user ratings 1108 reviews

بررسی جریان در آبراهه مرکب به کمک کد کامپیوتری فنیکس
پروفیل آب‌شستگی در پایین دست آبشارهای قائم
تاثیر فاصله پایه‌های پل بر عمق آبشستگی پایه پل
بررسی کیفیت آب و تعیین ظرفیت خودپالایی رودخانهء کر
چگونگی استفاده از روشهای تجربی در ارزیابی پارامترهای هیدرولوژی حوضه آبریز دشت قروه
بررسی ویژگیهای هیدرولیکی لوله‌های تراوا
بررسی علل گرفتگی خروجیها در آبیاری قطره‌ای و ارتباط آن با کیفیت آب در مناطق رفسنجان و جهرم
ارزیابی راندمان‌های آبیاری در مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی حوضه و دبی سیلاب در حوضه آبخیز اترک
طراحی سیستم آبیاری خورشیدی
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*