بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآئی مصرف آب و کمیت و کیفیت چغندرقند


بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآئی مصرف آب و کمیت و کیفیت چغندرقند
در این تحقیق شش تیمار آرایش کشت و نحوه آبیاری نشتی به شرح زیر مورد مطالعه برنامه گرفتند: 1- فاصله خطوط کاشت 60 سانتیمتر، آبیاری از طریق تمام جویچه ها2- فاصله خطوط کاشت 60 سانتیمتر، آبیاری یک در میان جویچه ها در هر نوبت آبیاری به طور ثابت3- فاصله خطوط کاشت 50 سانتیمتر، آبیاری از طریق تمام جویچه ها 4- فاصله خطوط کاشت 50 سانتیمتر، آبیاری یک در میان جویچه ها در هر نوبت آبیاری به طور ثابت 5- فاصله خطوط کاشت 90 سانتیمتر، بصورت دو ردیفه 6- فاصله خطوط کاشت 100 سانتیمتر دو ردیفه - طراحی نشتی ها به روش واکر و اسکوربو و بصورت کاهش جریان انجام شد و معادله نفوذ به صورت ‏‎0.000121‎‏+‏‎0.0031t‎‏=‏‎Z‎‏ تعیین گردید.


بررسی تعدادی از پارامترهای موثر در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای سه‌جانبی
سایر اطلاعات مورد نیاز طی 11 مورد آبیاری در طول فصل رشد یادداشت برداری شد که پس از کامل شدن تجزیه و تحلیل اطلاعات مزبور، نتایج فراخوان خواهد شد.


مدل ریاضی جریانهای دو بعدی آرام


بررسی میزان عمق آب شستگی اطراف دیواره‌های جانبی پای پل‌ها


82 out of 100 based on 72 user ratings 1222 reviews

بررسی سیلاب رودخانه کارون بزرگ بر روی آب گرفتگی اراضی دشت جنوب اهواز و ارائه پیشنهادات اصلاحی جلوگیری از خسارات وارده
ارزیابی افت اصطکاکی لوله‌های ساخت کشور (لوله‌های پلی‌اتیلن)
بررسی راندمان‌های آبیاری مزرعه ذرت با در نظر گرفتن تغییرات مکانی خاک
بررسی نیاز آبی و مقاومت روزنه‌ای گندم و جو در منطقه کرج
طراحی بهینه حوضچه‌های رسوبگیر در شبکه‌های آبیاری
مطالعه اثر شوری خاک بر منحنی و اسفنجی بلوکهای گچی در خاک‌های مختلف
بررسی میزان آبشوئی‌اولیه لازم در اراضی کشت و صنعت هفت‌تپه
تاثیر روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت پرتقال محلی دزفولی
مطالعه اثر محیط خیس شده بر نفوذ آب در جویچه‌ها
ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در خاکهای اراضی کرکج
تعیین شاخص فرسایش‌زایی باران در استانهای فارس ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*