بررسی تاثیر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های مطالعاتی آبیاری‌و زهکشی
بررسی اثرات تغییر ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخیر و بادزدگی در سیستم آبیاری دوار مرکزی
آنالیز تراوش غیرماندگار در سدهای خاکی غیرهمگن، غیرایزوتوپ و غیراشباع
بررسی دبی جامد رودخانه کرج و ارائه مدل ریاضی مناسب با استفاده از کامپیوتر
ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری سازه‌های کنترل جریان در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود اصفهان و درودزن فارس
اندازه‌گیری تبخیر و تعرق برای یونجه توسط لایسیمتر و مقایسه با مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرکج تبریز
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

بررسی تاثیر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا
جهت بررسی تاثیر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا دو طرح مجزا بصورت بلوکهای کامل تصادفی در شرایط تنش و آبیاری کامل اجرا گردید.


مطالعه و ارزیابی طرحهای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ایران
در طرح اول کلیه ژنوتیپ ها در شرایط رطوبتی مناسب و بر پايه دور آبیاری 60% رطوبت قابل دسترس آبیاری شدند و در طرح دوم تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف اعمال شد تا وقتیکه رطوبت قابل دسترس خاک به 20% رسید و پس از رفع تنش آبیاری بر پايه 60% رطوبت قابل دسترس تنظیم گردید.نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح عامل تنش در صفات مورد بررسی وجود داشت.


بهره‌برداری بهینه از شبکه آبیاری و زهکشی دز
همچنین ارقام اختلاف معنی داری نشان دادند.


طراحی آبیاری قطره‌ای برای توسعه فضای سبز
مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از لاین M4 بدست آمد و لاین M12 کمترین عملکرد را نشان داد.


استفاده از مدلهای کامپیوتری در طراحی آبیاری نواری
وقوع تنش سبب کاهش کمی کلیه صفات مورد بررسی گردید و تنها تعداد شاخه فرعی در گیاه در بعضی ارقام افزایش یافت در بین ارقام موجود بیشترین آسیب تنش در رقم S.R.F و کمترین اثر در M12 ظاهر شد.


بررسی مدل‌های ریاضی و تجربی تلفات تبخیر (و بادبردگی) از یک آبپاش (سیستم آبیاری بارانی)


اصلاح معادله‌های بلانی - کریدل و هارگریوز- سامانی برای مناطق مختلف ایران


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

مدل کردن معادله نفوذ در نشتی و بررسی نحوه توزیع پیاز رطوبتی
تعیین مناسب ترین رابطه برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از بین روابط موجود برای منطقه اورمیه
تعیین نوع توزیع شدت در طول مدت رگبارها در شرایط آب و هوائی استان فارس
پیش بینی آبشستگی ناشی از جت دیواره‌ای
بررسی تعدادی از پارامترهای موثر در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای سه‌جانبی
مدل ریاضی جریانهای دو بعدی آرام
بررسی میزان عمق آب شستگی اطراف دیواره‌های جانبی پای پل‌ها
بررسی سیلاب رودخانه کارون بزرگ بر روی آب گرفتگی اراضی دشت جنوب اهواز و ارائه پیشنهادات اصلاحی جلوگیری از خسارات وارده
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*