تعیین درجه تحمل به شوری ارقام کلزا و بررسی تاثیر آبیاری با آبهای شور در خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام متحمل کلزا

بررسی و مقایسه میزان آبشستگی اطراف آبشکن‌های‌باز با استفاده از مدل هیدرولیکی
ارزیابی رسوبگذاری در مخازن سدهای کوچک (منطقه چهارمحال و بختیاری)
بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری و نسبت آبشویی برکیفیت زه آب و توزیع نمک در نیمرخ خاک
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های مطالعاتی آبیاری‌و زهکشی
بررسی اثرات تغییر ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخیر و بادزدگی در سیستم آبیاری دوار مرکزی
آنالیز تراوش غیرماندگار در سدهای خاکی غیرهمگن، غیرایزوتوپ و غیراشباع
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

تعیین درجه تحمل به شوری ارقام کلزا و بررسی تاثیر آبیاری با آبهای شور در خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام متحمل کلزا
در این طرح 3 رقم کلزا (ACSN1، شیرالی و فالکون) با 4 کیفیت آب آبیاری (EC های 4-0، 8-4، 12-8 و بیشتر از 12 دسی زیمنس بر متر) بصورت طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در قالب طرح فاکتوریل در منطقه پیاده شد.


بررسی دبی جامد رودخانه کرج و ارائه مدل ریاضی مناسب با استفاده از کامپیوتر
نتایج حاصل از طرح نشان داد که هیچیک از ارقام فوق در 12 EC> دسی زیمنس بر متر سبز نشد.


ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری سازه‌های کنترل جریان در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود اصفهان و درودزن فارس
ولی در شوریهای دیگر میانگین عملکرد سه رقم به این شرح بود: با افزایش شوری آب آبیاری عملکرد هر سه رقم کاهش یافت.


اندازه‌گیری تبخیر و تعرق برای یونجه توسط لایسیمتر و مقایسه با مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرکج تبریز
البته روند افت برای هر سه رقم یکسان نبود.


مطالعه و ارزیابی طرحهای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ایران
به طوری که میانگین عملکرد برای رقم ACSN1 درشوریهای فوق به ترتیب 4888، 3448 و 1973 برای فالکون 3146، 2303 و 919 و برای شیرالی 3198، 2284 و 1846 کیلوگرم در هکتار بود.


بهره‌برداری بهینه از شبکه آبیاری و زهکشی دز
بهترین رقم، رقم ACSN بود و رقم شیرالی و فالکون تا 8= EC دسی زیمنس اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند ولی در شوری 12-8 = EC دسی زیمنس اختلاف در سطح یک % داشتند.


طراحی آبیاری قطره‌ای برای توسعه فضای سبز


استفاده از مدلهای کامپیوتری در طراحی آبیاری نواری


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews