تعیین آب مصرفی در شرایط استاندارد (لایسیمتر)


تعیین آب مصرفی در شرایط استاندارد (لایسیمتر)
هدف طرح تعیین آب مصرفی کلزا با هستفاده از لایسیمتر بوده در اوایل پاییز سال 1379 نسبت به تهیه زمین و کشت اقدام گردید.


بررسی عوامل بیلان آبی در حوزه رودخانه شاهرود طی دوره 46-56
پس از سبز شدن اندازه گیریهای رطوبت خاک دائما انجام شد و یادداشت برداریهای لازم صورت پذیرفت.


اشاره‌ای به مسئله شوری نخلستان‌های آبادان و پروژه آبیاری زهکشی و اصلاح 170 هکتار از اراضی ساحل چپ شطالعرب
در خردادماه سال 80 پس از برداشت محصول نسبت به تهیه نقل اقدام می گردد.


طرح آبیاری در بارانلو


جستجوی یک راه عملی و اقتصادی برای احیاء اراضی شور و قلیائی 72 هکتار از اراضی امیرآباد شاهدشت


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews