معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در شالیزار


معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در شالیزار
در امل متوسط عملکرد شلتوک شاهد 10063 کیلوگرم درهکار و شلتوک طرح 10243 کیلوگرم بود در محودآباد و بابل عمکلرد برنج شاهد 5400 کیلوگرم در هکتار و عملکرد برنج طرح 6075 کیلوگرم بود.


بررسی نیازهای ساختمانی در یک واحد کشت و صنعت 12500 هکتار خوزستان
در سو این تحقیاتی طرح، 33 % صرفه جویی آب وجود داشته هست در این آزمایش فقط طرح در مقایسه با شاهد برتری قابل ملاحظه ای داشته هست.


بررسی و تجزیه و تحلیل روابط جریان دوفاز در لوله‌ها


زنبورهای زیان‌آور مهم و طرز مبارزه با آن


76 out of 100 based on 56 user ratings 256 reviews