بررسی کارآیی مصرف آب برای چهار گیاه رایج در سه نوع بافت خاک غالب در حوضه آبریز زاینده رود


بررسی کارآیی مصرف آب برای چهار گیاه رایج در سه نوع بافت خاک غالب در حوضه آبریز زاینده رود
اطلاعات مورد نیاز برای اجرای ‏‎SWAP‎‏ شامل اطلاعات خاکشناسی ، گیاه شناسی ، کیفیت آب و اطلاعات هواشناسی تهیه شده مدل ‏‎SWAP‎‏ بر پايه سناریوهای از پیش تعریف شده ، اجراء گردید و نتایج شبیه سازی در دست بررسی می باشد .


عوامل موثر در طرح مقطع بهینه کانال در پروژه‌های کنترل سیلاب


مطالعه هیدرولیک آبیاری سطحی (روش نواری) جهت تنظیم مدل ریاضی قابل کاربرد


94 out of 100 based on 64 user ratings 964 reviews

بررسی تاثیر تیغه‌های شکافنده آب بر هوادهی به سرریزهای کنگره‌ای
آبشوئی و اصلاح اراضی جنوب اهواز
کنترل شوری توسط عملیات زهکشی با مدل فیزیکی برای خاک‌های دشت صوفیان
کاربرد کامپیوتر در مدیریت شبکه‌های آبیاری (نمونه: شبکه طالقان)
بررسی استهلاک انرژی جریان در سرریزهای گابیونی (با نمای پلکانی در بالا دست و پایین دست)
بررسی مسائل هیدرولیکی در نهرچه‌های آبیاری با تکیه بر توجیه ضریب زبری
تاثیر پیشرفت شوری آب دریاچه ارومیه در شورکردن سفره آب زیرزمینی دشت قلعه‌چای
برآورد دبی پیک هیدروگراف‌های سیلاب حوضه‌های آبریز کوچک منطقه دامغان
آبهای زیرزمینی و دشت قزوین
آزمایشات بهره‌برداری در آبهای زیرزمینی
آبهای سطح العرض : رودخانه
پروژه آبیاری به روش بارانی
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*