ارائه مدل ریاضی در پیش بینی چگونگی حرکت آب با روش آبیاری موجی و ارزیابی مزرعه ای عملکرد مدلهای آبیاری شیاری

ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف طراحی آبیاری شیاری و انتخاب روش بهینه
مقایسه هیدروگراف سیلابهای مشاهده‌ای با هیدروگراف سیلابهای محاسبه‌ای در حوزه آبریز خرسان
بررسی نحوه بهره‌برداری از چاه‌های فلمان و محدودیتهای استفاده از آن‌ها
اثر احداث سد بر بار معلق و روند فرسایش و رسوبگذاری رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون)
بررسی منحنی برگشت آب در سل مخزنی نومل (منحنی رمو)
آزمون بیلان آبی ماهانه روش تورنت وایت و مطالعات منطقه‌ای هیدرولوژی در حوضه آبخیز خلیج گرگان
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

ارائه مدل ریاضی در پیش بینی چگونگی حرکت آب با روش آبیاری موجی و ارزیابی مزرعه ای عملکرد مدلهای آبیاری شیاری
مراحل اجرای طرح به برنامه ذیل می باشد :‌ 1- هستخراج و انفصال معادلات دیفرانسیل حاکم بر حرکت آب در شیار 2-حاکم نمودن شرایط مرزی 3- حل معادله منفصل شده به روش تفاضلهای محدود 4- هستفاده از تکنیکهای حل عددی در حل دستگاه معادلات هستخراج شده 5- تهیه تجهیزات و لوازم در مزرعه مورد آزمایش 6-آماده سازی مزرعه 7-اندازه گیری منحنی های پیشروی و پسروی در شیار 8- هستخراج نتایج آزمایشات مزرعهای و اجرا کردن مدل با شرایط آزمایش در مزرعه 9- مقایسه جوابهای بدست‌آمده ازمدل با نتایج مزرعه ای.


ضرائب تجربی در دریچه‌های نیرپیک


ارزیابی روش‌های مختلف طراحی کانال‌های روباز (شبکه آبیاری دز)


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews

مدل ریاضی منابع آبهای زیرزمینی دشت رامهرمز
پیدا کردن معاملات حاکم بر حرکت آب در خم کانال‌ها در حالت فوق بحرانی و حل عددی معادلات به دست آمده
عوامل موثر در طرح مقطع بهینه کانال در پروژه‌های کنترل سیلاب
مطالعه هیدرولیک آبیاری سطحی (روش نواری) جهت تنظیم مدل ریاضی قابل کاربرد
بررسی تاثیر تیغه‌های شکافنده آب بر هوادهی به سرریزهای کنگره‌ای
آبشوئی و اصلاح اراضی جنوب اهواز
کنترل شوری توسط عملیات زهکشی با مدل فیزیکی برای خاک‌های دشت صوفیان
کاربرد کامپیوتر در مدیریت شبکه‌های آبیاری (نمونه: شبکه طالقان)
بررسی استهلاک انرژی جریان در سرریزهای گابیونی (با نمای پلکانی در بالا دست و پایین دست)
بررسی مسائل هیدرولیکی در نهرچه‌های آبیاری با تکیه بر توجیه ضریب زبری
تاثیر پیشرفت شوری آب دریاچه ارومیه در شورکردن سفره آب زیرزمینی دشت قلعه‌چای
برآورد دبی پیک هیدروگراف‌های سیلاب حوضه‌های آبریز کوچک منطقه دامغان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*