غربال اینبرد لاینهای متحمل به خشکی تحت رژیمهای مختلف آبیاری در ذرت


غربال اینبرد لاینهای متحمل به خشکی تحت رژیمهای مختلف آبیاری در ذرت
تیمارهای آبیاری شامل دو رژیم رطوبتی 90+5 و 150+5 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بود که بطور مجزا بر روی هریک از تکرارهای آزمایش اعمال گردید.


تعیین مدل بارندگی و رواناب در جنوب شرقی ایران " حوضه آبریزدریای عمان
بذر هر لینه S2 در دو خط 3 متری و در دو تکرار در هر رژیم رطوبتی کشت گردید تراکم کاشت حدود 75 هزار بوته در هکتار در نظر گرفته شد.


بهره‌برداری بهینه از سد دز
صفات مورد بررسی تعداد روز از کاشت تا سبزشدن، گرده‌افشانی و ظهور کاکل، ASI، تعداد برگ و میزان لوله‌شدن برگها، ارتفاع بوته و بلال، پیری بوته، عملکرد اجزای اون بود.


مدل کامپیوتری سیستم آبیاری جزر و مدی نخیلات بهمنشیر باتغییراتی در سیستم سنتی
نتایج مشاهدات حاکی از وجود اختلافات معنی‌داری بین لینه‌های اینبرد S2 از نظر میزان عملکرد دانه و صفات مورد بررسی می‌باشد.


برنامه کامپیوتر طراحی سازه‌های آبیاری تحت فشار
میانگین عملکرد دانه در شرایط آبیاری معمولی بیشتر از میانگین مذکور تحت شرایط تنش آبیاری برآورد گردید.


بررسی فشار بر کنش در زیر سدهای بتنی بزرگ
در شرایط تنش آبیاری لینه‌های S2 شماره 73 و 1 به ترتیب با میانگین 7/028 و 1/551 تن دانه در هکتار به ترتیب حداکثر و حداقل عملکرد را بخود اختصاص دادند در صورتیکه در شرایط آبیاری معمولی بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب متعلق به لینه‌های شماره 68 و 3 با میانگین 10/51 و 1/642 تن در هکتار بود.


بررسی علل و مشکلات ایجاد شده در سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه وکنترل پایداری آن با روش المانهای محد
شایان ذکر هست با توجه به اینکه لینه‌های مورد بررسی در نسلهای اولیه سلفینگ می‌باشند و هنوز به % خلوص بالایی نرسیده‌اند لذا ارائه نتایج نهائی منوط به ادامه روند سلفینگ و تعیین ترکیب‌پذیری لاینها تحت هر دو شرایط مذکور می‌باشد.


تطبیق برخی از تئوری‌های زهکشی با مدل فیزیکی در حالت ماندگار و غیرماندگار


اثر منافذ زهکشی در بده (دبی) لوله‌های زهکشها


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews