بررسی کم آبیاری تنظیم شده در کشت خشکه طارمی برنج رقم طارم


بررسی کم آبیاری تنظیم شده در کشت خشکه طارمی برنج رقم طارم
ابعاد کرت‌ها 3x5 متر بوده و کرت‌ها با هستفاده از ورقه‌های پلاستیکی از یکدیگر جدا گردید تا از حرکت جانبی آب جلوگیری شود.


امکان سنجی مجدد از فاضلاب سلف سرویس پردیسه اصلی برای آبیاری فضای سبز دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
برای اجرا طرح ابتدا زمین شخم زده و با روتاروی خاک بطور کامل نرم گردید.


بررسی ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی قنات دولت آباد یزد به عنوان شاخص از قنوات مناطق خشک و بیابانی
سپس نرم کردن خاک جهت کنترل علف‌های هرز علف‌کش بوتا کلر به میزان 4 لیتر در هکتار با سمپاش بر روی خاک پاشیده شد و پس از روتاروی خاک‌ها زیر و رو گردید.


عکس العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن
سپس کاشت نیز در مرحله سمپاشی توسط علف‌کش پروپانیل به میزان 6 لیتر در هکتار انجام گردید.


بررسی اثرات سطوح مختلف تک آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره در شرایط دیم
همچنین عملیات وجین دستی نیز انجام گرفت و محاسبات هزینه و ساعت کاری مربوط به هر تیمار صورت گرفت .


بررسی و تعیین بهترین میزان تک آبیاری و تاریخ کاشت برای پنج رقم گندم در شرایط دیم
میزان آب مصرفی کرت‌ها با هستفاده از چوب‌های مندرج (Stake)، که در کرت‌ها نصب شده بودند و کنتورهای حجمی آب اندازه‌گیری گردید.


بررسی اثرات آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم دیم
در تیمارهای خشکه کاری حداکثر مربوط به تیمار T1 پس از 30 روز از کاشت رژیم غرقاب دائم 5 سانتی‌متر را داشته هست و کمترین عملکرد مربوط به تیمار T7 هست که پس از 30 روز از بذرپاشی عمق آب صفر را در کرت داشته هست .


مدلی برای تعیین اثرات تنش های آبی و شوری آب آبیاری بر عملکرد محصولات زراعی
حداکثر عملکرد برنج در تیمار T1 با مصرف 745 میلیمتر آب بدست آمده که محصول تولیدی 2263 کیلوگرم برنج در هکتار بوده هست .


مدل شبکه عصبی مصنوعی ANNS برای شبیه سازی تبخیر تعرق بالقوه گیاه مرجع در استان فارس و همجوار
نتایج نشان می‌دهد که در کشت خشکه‌کاری پس از عملیات شخم و شیار و روتاری میزان نفوذپذیری خاک بشدت افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه میزان آب مصرفی مشابه با میزان مصرف حالت نشایی بوده هست ، میزان عملکرد بشدت کاهش یافته هست .
88 out of 100 based on 58 user ratings 1108 reviews