بررسی الگوهای مختلف آبیاری شیاری یک در میان در مقدار کل آب مصرفی و عملکرد پنبه


بررسی الگوهای مختلف آبیاری شیاری یک در میان در مقدار کل آب مصرفی و عملکرد پنبه
نتیجه اندازه‌گیریها و ثبت اطلاعات در طول دوره داشت و برداشت نشان می‌دهد که کمترین مقدار مصرف مربوط به تیمار آبیاری جویچه‌ای یک در میان 6094/6 متر مکعب و بیشترین مقدار آب مصرف شده 10534 متر مکعب مربوط به تیمار آبیاری جویچه‌ای معمولی هست دو تیمار آبیاری جویچه‌ای پشته پهن با فاصله 120 و 140 سانتیمتر به ترتیب 6871 و 6738 متر مکعب آب مصرف نموده‌اند که تقریبا مشابه آبیاری جویچه‌ای یک در میان هست .


تعیین دوره بحرانی حساسیت به شوری درد و رقم گندم
عملکرد کل در تیمارهای مختلف دارای تفاوت معنی‌داری نبود و مقادیر اون در تیمارهای یک در میان، معمولی، 120 و 140 به ترتیب 1841، 1844، 1321 و 1628 کیلوگرم در هکتار بود.


مقایسه روشهای آبیاری سطحی در باغات پسته با آب شور
از نظر کارایی مصرف آب نیز تیمار آبیاری یک در میان با مقدار 0/3 کیلوگرم به متر مکعب بیشترین مقدار و تیمار آبیاری معمولی با 0/17 کیلوگرم به متر مکعب کمترین مقدار بود.


تاثیر شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه گرگان و یزد
نتیجه کلی در سال اول حاکی از اون هست که تیمار آبیاری جویچه‌ای یک در میان با بیشترین کارایی مصرف آب می‌توان توصیه گردد.


واسنجی و مقایسه برخی روشهای تجربی برای برآورد دبی حداکثر لحظه ای در زیر حوضه های رودخانه کرخه


تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره چکان در آبیاری قطره ای زرد آلو در ارومیه


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews

بررسی اثرات پایه و مقادیر مختلف آبیاری بر میزان رشد، باردهی و کیفیت میوه درختان سیب
ارزیابی بازده مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معیارهای انتخاب در تولید ارقام متحمل به خشکی در برنامه های اصلاحی گندم
اثرات کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی
ارزیابی کیفیت آب آبیاری مزارع توتونکاری استان گلستان و تعیین حد بحرانی کلر در آن
تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر عملکرد گیاه توتون در مقایسه با شرایط دیم
بررسی امکان استفاده مجدد از زه آب کشتهای گلخانه ای جهت مقابله با کم آبی در مناطق خشک
آبیاری زیرزمینی درختان پسته با لوله مشبک و پوشش پارچه پلاستیکی
تصفیه پذیری پساب صنایع کانی غیرفلزی در جهت احیای بیابانهای اطراف (مطالعه موردی کارخانه ارچین میبد)
بررسی عملکرد گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*