بررسی آبیاری تکمیلی بر روی عدس دیم پاییزه


بررسی آبیاری تکمیلی بر روی عدس دیم پاییزه
به منظور بررسی عکس‌العمل عدس دیم رقم ILL857 نسبت به آبیاری تکمیلی این طرح با 3 تیمار آبیاری و یک تیمار شاهد (بدون آبیاری) به اجرا درآمد.


بررسی مصرف بهینه آب در لیموترش به روش آبیاری قطره ای
نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای آبیاری (بدون آبیاری، مرحله کاشت ، مرحله شاخه‌دهی و مرحله گلدهی) عملکردی برابر با 722، 1202، 1615 و 836 کیلوگرم در هکتار بود.


بهینه سازی سیستم های استحصال و ذخیره نزولات آسمانی ( طرح محوری )


بررسی اثرات کم آبیاری بر کمیت و کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال


82 out of 100 based on 72 user ratings 1072 reviews

ارزیابی یک مدل نیمه تجربی به منظور طراحی فاصله بهینه قطره چکانها
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه ای و شاخص های کیفیت در منطقه کبوتر آباد
تاثیر زمان اولین آبیاری بعداز کاشت بر عملکرد و مقدار آب مصرفی در پنبه
افزایش کارآیی مصرف آب در زراعت چغندرقند با تغییر آرایش کاشت
بررسی کمیت و کیفیت رسوبات شبکه های آبیاری اصفهان و امکان کاربرد آن در عرصه های کشاورزی
تاثیر کم آبیاری روی درختان مثمر خرمای مضافتی تحت روش آبیاری سطحی در منطقه بم
استفاده مجدد از خروجی تصفیه خانه فاضلاب ( پساب ) در آبیاری اراضی و بررسی تغییرات حاصله در خاک وگیاه
اثر زیر شکنی بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در سه دور آبیاری
بررسی اثرات زیر شکن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی گیاه بر میزان محصول پنبه داراب
ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشی زیر زمینی در فارس ، خوزستان و اردبیل
بررسی عملکرد آبیاری بارانی سنتز پیوست در مغان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*