آزمایش ارقام کلزای پائیزه در شرایط دیم با یکبار آبیاری جهت رویاندن

اثر مقادیر شوری آب آبیاری بر روی عملکرد ارقام جو و خواص شیمیایی خاک
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته بر روی روند رشد عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم زاگرس در شرایط آب و هوایی اهواز
بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و شیوه مصرف کودهای میکروبر روی عملکرد خیار پارتنوکارپ
تعیین درجه تحمل به شوری ارقام کلزا و بررسی تاثیر آبیاری با آب های شور بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام متحمل کلزا
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی ، اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
کاربرد فرضیه انطباق در یک حوضه طبیعی کوچک (نوع پنجم)
ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دورهای مختلف آبیاری
بررسی دور آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج
اثر عمق و دوام غرقآبی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار
تعیین ضریب تصحیح اندازه حرکت ، ‏‎B‎‏ ، در کانال سرریزهای جانبی
بررسی اقتصادی و اجتماعی حوزه های خرانق به منظور ایجاد سدهای زیرزمینی (در استان یزد)
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*