ارزیابی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در باغات داراب


ارزیابی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در باغات داراب
بررسی عملکرد سیستم‌های قطره‌ای در منطقه داراب و تعیین بازده آبیاری در این سیستم‌ها

بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و میزان روغن کلزا


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews

بررسی دور آبیاری بارانی و سطحی بر روی خواص کمی و کیفی یونجه
اثر زمان و مقدار آب آبیاری بر رشد، کارآیی مصرف آب و عملکرد گندم رقم تجن
بررسی یکنواختی توزیع آب و بازده آبیاری در برخی از مزارع فاریاب
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت به روش لایسیمتری
تاثیر و آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای و سطحی برای توت فرنگی
تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری تحت فشار و سطحی بر گیاه پسته
بررسی اثر دور و عمق آبیاری بر عملکرد محصول ارقام جو (نوماروتروپی) در منطقه سیستان
تعیین بهترین دور و عمق آبیاری گیاه پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو و پریماورا به روش سطحی در منطقه بلوچستان
بررسی اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا در منطقه سیستان
امکان انجام آبیاری زیرزمینی برنج با استفاده از لوله های آبیاری آب نو
بررسی اثر تک آبیاری بر عملکرد سه رقم کلزای بهاره در منطقه کرمانشاه
اصلاح آبهای زائد صنعتی برای احیای بیابانهای مجاور (مطالعه موردی کارخانه ارچین میبد)
بررسی جریان در فلوم رپلاگل
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*