مدل‌سازی هیدرولیکی و مدیریت بهینه منابع آب دشت (مک‌کوآری)

ارزیابی تحمل ژنوتیپهای لوبیا به تنش آبی
بررسی کارآیی مصرف آب بر ارقام گندم در سطوح مختلف کوددهی
تعیین نیاز آبی گیاه پنبه و ضریب گیاهی KC مربوط به آن به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر قم
تاثیر رژیمهای مختلف کودی و آبیاری بر عملکرد دو رقم سیب زمینی زودرس و میان رس
بررسی اثر توام آب آبیاری و میکروالمنت بر بر افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
بررسی اثر توام آب آبیاری و عناصر کم مصرف روی و منگنز و بر در افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

مدل‌سازی هیدرولیکی و مدیریت بهینه منابع آب دشت (مک‌کوآری)
روشهای کنونی در رابطه با مدل‌سازی هیدرولیکی منابع آب ، برای هر دو پیش‌بینی و مدیریت ، به خاطر منحصر به فرد نبودن، منجر به ارائه مدلی که نمایشگر واقعی یک حوضه باشد، نمی‌شوند.


تعیین نیاز آبی غلات (جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لای
روش متفاوتی که در اون تاکید بیشتری بر مطالعات جامع رفتارها و عکس‌العملهای اجزا آب سطحی و زیرسطحی در مقابل هم در یک حوضه (حوضه مک‌کوآری-ایالت نیوساوت ولز-استرالیا) قبل از مدل‌سازی شده هست ، باعث ارایه مدل منحصر به فرد منابع آب بر پایه مدفلو، با آزادی عمل کم و کوشش اندک در هنگام کالیبراسیون می‌گردد.


تعیین عمق دور آبیاری در زراعت کلزا
عمل موفقیت‌آمیز مدل جریان در 120 دوره ماهانه تنش ، موجب بررسی و بکارگیری سناریوهای پیشنهادی متعدد و پیش‌بینی رفتارهای هیدرولیکی اجزا آب سطحی و زیرسطحی در 50 سال آینده گردید.


تعیین آب آبیاری انگور به روش قطره ای و تاثیر پتاسیم در کیفیت و کمیت میوه
همچنین مطالعات جامع اولیه (ذکر شده در بالا) برای فرموله کردن یک مدل مدیریت بهینه‌ساز منابع آب بر پایه مدل پیشنهادی جریان و تحت شرایط فیزیکی و واقعی منطقه پروژه، بکار گرفته شد.


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی یونجه به روش لایسیمتری و مقایسه آن با فرمولهای تجربی
روش فرموله کردن مدل پیشنهادی مدیریت که متفاوت با روشهای به چاپ رسیده می‌باشد، از چند سل مجاور هم در منطقه پروژه آغاز گردیده و به تعداد زیادی از سل‌ها برای پوشش منطقه گسترش می‌یابد.


تعیین نیاز آبی گندم و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از روش لایسیمتر


تعیین و ارزیابی ضریب گیاهی در طول دوره رشد برای گندم


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews

ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین برنامه آبیاری روی عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل کلزا در شرایط استاندارد (لایسیمتری)
بهینه کردن مصرف آب در آبیاری گندم با استفاده از سیفون (تحقیقی- ترویجی)
بررسی اثر عمق و شوری آب آبیاری بر روی گیاه گرمک به روش آبیاری قطره ای
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) و گوجه فرنگی با تحقیقات لایسیمتری در استان بوشهر
مقایسه روشهای آبیاری شیاری و نواری بر عملکرد علوفه سورگوم و بررسی شوری در پروفیل منطقه توسعه رشد
تعیین آب مورد نیاز نیشکر رقم CP-48103
بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و میزان روغن کلزا
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*